ÜYELİK KRİTERLERİ VE BELGELER


ÜYELİK KRİTERLERİ 

Kanunda, Tüzükte ve Birlik Tüzüğünde öngörülen nitelik ve ölçütleri taşıyan ve “filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcılar” alanında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler Birliğe üye olabilir. Gerçek ve tüzel kişiler birliğe üye olabilmek için Türk yasalarına göre kurulmuş olmalıdır.

Bağlantılı hak sahibi olarak filmin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcılar, yapımcılığını üstlendikleri eser çeşitleri bakımından farklı birliklere üye olabilirler. Ancak aynı alanda faaliyet gösteren başka bir birliğe üye olamazlar.

Aday üyeler de Genel Kurul’da oy kullanamaz ve yönetim organlarında görev alamazlar. Aday üyeler Yönetim Kurulu kararı ile altı aydan sonra asıl üyeliğe geçebilirler.

Üyeler Genel Kurul’ca belirlenen giriş ödentisini ve yıllık ödentiyi ödemekle yükümlüdür, İlaveten film tespitlerine ilişkin mali haklarının takibi ile ücretlerinin tahsili ve dağıtımı için Birliğe “yetki belgesi” vermek mecburiyetindedir.

Asil, Yararlanan ve Aday üyeler:

  • Kasıtlı eylem ve davranışlarıyla birliğin çalışmasına, amaçlarını gerçekleştirmesine engel olmak,
  • Yazılı uyarıya rağmen bir yıl süresince üyelik ödentisini vermemek,
  • Yetki belgesine aykırı davranışlarını, yazılı uyarıya rağmen sürdürmek,
  • Asil üyeler yönünden özür bildirmeksizin arka arkaya üç (3) Genel Kurul toplantısına katılmamakgibi nedenlerle Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Haysiyet Kurulu’nun kararıyla üyelikten çıkarılırlar. Üyelik, ölüm, tüzel kişiliğin sona ermesi üyelikten çekilme ile de sona erer.

Üyeliği sona erenler ile Birliğin karşılıklı yükümlülükleri, yetki belgelerinin sonuncusunun süresinin bitiminden itibaren bir (1) yıl süre ile devam eder. 

Üyelik için gerekli belgeler ve işlemler aşağıda belirtildiği şekildedir.

Önemli Not: 

·         Lütfen istenen belgelerin asıllarını gönderiniz; gerek Meslek Birliğimiz gerek Bakanlık belgelerin asılları olmadan işlem yapmamaktadır.

·         "Yeni tarihli belge" son 3 ay içinde yenilenmiş olması anlamına gelmektedir.

·         Firmanın Ticaret Gazetesinde de yer alan iştigal alanında mutlaka film yapımcılığı belirtilmelidir. (Eğer İstanbul'dan başvuru yapıyorsanız Oda Sicil Kayıt Belgesinde meslek kodunun (nace kodu)  30 olması gerekmektedir. Film yapımcıları bu kod altında toplanmış durumdadır.)

·         Üye başvurularında özgeçmişin ve iletişim bilgilerinin önemli olduğunu belirtmek isteriz, Meslek Birliğimizin üyelerini tanıması açısından lütfen özgeçmiş ve iletişim bilgilerine gerekli özeni gösteriniz.

·         Yazışma ve duyurularımızda elektronik posta kullanmaktayız. Lütfen yetkili kişilerin sıklıkla kullandıkları e-posta adreslerine iletiniz.

İSTENEN BELGELER

1.     Üyelik başvurusu dilekçesi ( Ekteki “1_dilekce” adındaki belge. Şirket antetli kağıdına çıktı alınıp, kaşelenip imzalanacak)

2.     Yeni tarihli ticaret odası faaliyet belgesi aslı ve fotokopisi (Eğer İstanbul'dan başvuru yapıyorsanız meslek kodu (nace kodunun) 30 olması gerekmektedir.)

3.     Yeni tarihli oda sicil kayıt belgesi aslı ve fotokopisi

4.     Kuruluş ilanının yer aldığı ticaret sicil gazetesi ve yapılan değişiklik varsa bunları gösteren ticaret sicil gazete fotokopileri

5.     İmza sirkülerinin aslı ve fotokopisi

6.    İlçe Nüfus müdürlüğünden/veya muhtarlıktan alınmış bir adet ikametgah belgesi ve nüfus sureti

7.     Şirket yetkilisine ait 2 adet fotoğraf

8.     Son vergi yılı tasdik edilmiş vergi levhası fotokopisi 2 adet

9.     Firmanın yapım referansları ve ortaklara ait özgeçmiş

10.   Her sayfası paraflanmış, son sayfası " Okudum, kabul ediyorum." ibaresi yazılarak, tarih atılarak imza edilmiş ve kaşelenmiş Fiyab Tüzüğü ( Tüzük internet sitemizde>Kurumsal>Tüzük)

11.   Banka Dekontu:

o    Üye Giriş Ödentisi 1500 TL                     

o    Üyeliğe başvurulan ayın aidatı 100 TL 

o    TOPLAM : 1600 TL

o    BANKA HESAP NO: İş Bankası Başkent Şubesi: 4299-0766995  İBAN: TR87 00064 00000 14299 0766995

12.   Üyelik aidatının otomatik ödenmesi için kredi kartı talimat formu ( 2 adet doldurulup asılları gönderilecek/ banka faks kabul etmiyor. Onay kodu -kredi kartının arka yüzündeki son üç hane-mutlaka doldurulmalı)

13.   Varsa eski yapımcı belgesi aslı

14.   Varsa firmaya ait eser işletme belgesi fotokopisi

15.   Varsa firmaya ait ulusal/uluslar arası televizyonlarda yayımlanmış veya yayımlanmaya yönelik yapımlara ait DVD

16.   Varsa firmaya ait ulusal/uluslar arası televizyonlarda yayımlanmış veya yayımlanmaya yönelik yapımlara ait DVD

               17.  Fiyab Yetki Belgesi (İlgili alanlar doldurularak, kaşe ve imza yapılacak) Yetki Belgesi İnternet Sitemizde > Üyelik Başvuru>Yetki Belgesi >

               18.  K.V.K Aydınlatma Metni -Açık Rıza Onay Formu (kaşe ve imza yapılacak)

             Ek Formlar ve Dilekçeler


1. Üyelik Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.
2. Üyelik Başvuru Formu için tıklayınız
3. Kredi Kartı formu için tıklayınız