TÜZÜK

Fiyab Tüzüğünü İndirmek için tıklayınız

 

FİLM YAPIMCILARI MESLEK BİRLİĞİ (FİYAB) TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Birliğin adı, merkezi ve faaliyet alanı
Madde 1- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 5101 sayılı Kanun’ la değişik 42 nci maddesi ve "Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük" hükümlerine göre merkezi Bestekar Sokak No.66/4 06680 Kavaklıdere Ankara’da olmak üzere Film Yapımcıları Meslek Birliği (Fiyab) adı altında bir meslek birliği kurulmuştur.
Bu Meslek Birliği, "Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük"ün 7 nci maddesi uyarınca “Filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcılar” alanında faaliyet gösterir.

Tanımlar
Madde 2- Bu Tip Statü'de:
a) Bakanlık: Kültür Bakanlığı,
b) Federasyon: Kanun ve Tüzük hükümlerine göre kurulan fikir ve sanat eseri sahipleri ile bağlantılı hak sahipleri birlikleri üst kuruluşları,
c) Meslek Birliği (Birlik): Fikir ve sanat eseri sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin ortak çıkarlarını, korumak, Kanunla tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak üzere Kanun ve Tüzük hükümlerine göre kurulmuş birlik,
d) Kanun: 5/12/1951 tarihi ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri,
e) Tüzük: Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük,
f) Eser Sahibi: Eseri meydana getiren gerçek kişi,
g) Bağlantılı hak sahibi: Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla eser sahiplerinin haklarına komşu hak sahibi olan icracı sanatçılar, fonogram yapımcıları ve radyo-televizyon kuruluşları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcıları,
h) Mali hak sahibi: Eser sahibi ile Kanunun 48 inci maddesi çerçevesinde, mali haklarını kullanma yetkilerini devralmış gerçek veya tüzel kişiler, anlamında kullanılmıştır.

I)Yetki belgesi: Hak sahibinin belirli mali haklarının idaresi ve takibi, telif ücretlerinin tahsili ve bu ücretlerin dağıtımı için meslek birliğini yazılı olarak yetkilendirdiği, hak sahibi ile meslek birliği arasında karşılıklı hak ve yükümlülükler doğuran belgeyi,
 

Birliğin amacı

Madde 3- Film Yapımcıları Meslek Birliği’nin amacı:
a) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 80. maddesi uyarınca eser sahiplerinden ve icracı sanatçılardan mali hakları kullanma yetkisini devralarak filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının ortak çıkarlarını korumak,haklarını izlemek, 5846 sayılı Kanun ile tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamaktır.
b) Filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının gelişmesini ve kamuoyu tarafından tanınmasını sağlamak, yapım tekniklerini geliştirmektir.

Madde 4- Tüzüğün 8 inci maddesinde öngörülen şartları yerine getirerek Bakanlığa başvuruda bulunan bu Birlik, söz konusu madde gereğince Bakanlık tarafından izin verilmesinden sonra faaliyette bulunabilir.
Bakanlıkça, kuruluş bildirisi ve eklerinde, Birlik Tüzüğü ve kurucuların hukuki durumlarında mevzuata aykırılık veya noksanlık saptandığı taktirde, Birlik tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde bu aykırılık veya noksanlıkları giderir. Aksi halde, Bakanlıkça Birliğin feshi için genel hükümlere göre dava açılır

Geçici yönetim kurulu
Madde 5- Geçici yönetim kurulu Birlik organlarının oluşmasına kadar Birliğin islerini yürütür ve Birliği temsil eder. Ayrıca, üyelik niteliklerine ilişkin ölçütleri belirler.
Geçici yönetim kurulu, islerin gereğine ve niteliğine göre genel kurula tanınan yetkileri kullanabilir.

Tüzel kişilik
Madde 6- Bu Birlik, Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca onaylanan Tip Statüye uygun biçimde düzenlenmiş Tüzüğünün eklendiği kuruluş bildirisinin Bakanlığa verilmesiyle tüzel kişilik kazanır.

Birliğin ilk genel kurul toplantısı
Madde 7- Birlik, Bakanlığa başvuru tarihinden ve en geç faaliyet izni verilmesinden itibaren altı (6) ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapmak ve organlarını oluşturmak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, Birliğin feshi için Bakanlıkça genel hükümlere göre dava açılır.
İlk genel kurul toplantısının yapılabilmesi için Tüzükte öngörülen asgari kurucu üye sayısı kadar asil üyenin toplantıda hazır bulunması gereklidir.

Üyelerin temsili ve hakların takibi

Madde 8- Birlik; kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile ilişkilerinde, birliğe kayıtlı Bağlantılı hak sahiplerinin haklarının takibinde, üyelerinin
devrettikleri haklar çerçevesinde yetkilidir.
Bağlantılı hak sahipleri, birliğe devretmedikleri haklarını bireysel olarak takip edebilirler. Bağlantılı hak sahiplerinin Kanunla tanınmış hakları ülke içinde Tüzük gereğince kurulan
birlikler dışında başka birlik, dernek ve benzeri kuruluşlar tarafından takip edilemez.

Tespitleri izlemek
Madde 9- Birlik, filmlerin ilk tespitini yapan üyelerin tespitlerinin kullanılmasını izlemek ve izinsiz kullananlar için gerekli girişimlerde bulunmakla yükümlüdür.

Birliğin faaliyetleri
Madde 10- Birlik amacına ulaşmak için, mevzuatın verdiği imkanlar içinde aşağıdaki
faaliyetlerde bulunur:
a) Üyelerin her türlü kurum ve kuruluşlarda haklarını idare etmek, izlemek, korumak, idari ve yargı yollarına başvurmak,
b) Üyelerinin film tespitlerinin kullanımından kaynaklanan ücretlerin ve tazminatların tahsilini sağlamak.
c) Yurt içinde ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri ile idari ve mesleki ilişkiler kurmak,
d) Mesleki yayınlar yapmak, üyelerine ve üyeleri dışındaki kişilere faaliyet alanına ilişkin kurslar açmak,
e) Üyelerine sosyal tesisler kurmak, lokal açmak ve bunları isletmek,
f) Üyeleri için yardım sandığı kurmak ve diğer sosyal hizmetleri gerçekleştirmek,
g) Üyelerine ait film tespitlerinin her biçimdeki nüshalarının ticari amaçlarla kullanılmasını kontrol ve takip etmek, izinsiz kullanımları önlemek için gerekli tedbirleri almak,
h) Üyelerine ait film tespitlerinin kullanımlarına ilişkin sözleşmelerin yapılmasına, uygulanmasına ve anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik çalışmalarda ve diğer ilgili alan meslek birlikleri ile işbirliği yapmak,
i) Meslek Birliğinin özelliğine göre yapılacak diğer faaliyetler;

j) Birliğin amacına ve faaliyet alanına ilişkin şirket kurmasına ve kurulmuş olan şirketlere ortak olmasına dair karar vermek,
1. Türk kültürünü tanıtıcı ulusal ve uluslararası bilimsel paneller ve kurultaylar düzenlemek,
2. Türkiye’de üretilen sinema ve televizyon yapımlarının yurtiçi ve dışında teşvikini,tanıtımını yapmak,
3. Kamu kurum ve kuruluşlarının üreteceği sinema ve televizyon yapımlarına teknik ve danışmanlık hizmeti desteği vermek.
 

Meslek Birliğinin kurucuları
Madde 11- Meslek Birliğinin kurucuları (EK 1)’de yer almaktadır.
Birliğin asil üye olma vasfını haiz kurucularının ad ve soyadları, doğum yerleri, doğum tarihleri, meslek veya sanatları, uyrukları, ikametgahları, nüfus cüzdanı örnekleri, tüzel kişiler için ticaret sicil kaydı ve vergi numarası birliğe asil üye olabilme niteliklerini taşıdıklarını gösteren imzalı beyanlarını içeren üyelik başvuru formları ilişikte yer almaktadır. (Ek 1)

İKİNCİ BÖLÜM
Birlik Üyeliği

Üye olma hakkı ve yükümlülükleri
Madde 12
- Tüzükte öngörülen nitelikleri taşıyan herkes Birliğe üye olabilir. Üyeler, Tüzüğün 13 üncü ve 14 üncü maddelerinde öngörülen kısıtlamalar dışında eşit haklara sahiptirler. Hiç kimse Birliğe üye olmaya veya birlikte üye kalmaya zorlanmaz.Tüzel kişilerin üye olabilmeleri Türk yasalarına göre kurulmuş olmaları koşuluna bağlıdır. Bu Birliğe üye olanlar, tüzük gereğince aynı alanda faaliyet gösteren başka bir birliğe üye olamazlar. Bağlantılı hak sahibi olan filmin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcılar yapımcılığını üstlendikleri eser çeşitleri bakımından farklı birliklere üye olabilirler. Üyeler, genel kurulca belirtilen giriş ödentisini ve yıllık ödentiyi ödemekle yükümlüdürler.

Üyelik türleri
Madde 13- Birlikte, asil üye, yararlanan üye ve aday üye olmak üzere üç (3) tür üyelik vardır.

Asil üye
Madde 14- Birliğe asil üye olabilmek için aşağıdaki nitelikleri taşımak gerekir:
a) Bağlantılı hak sahibi gerçek veya tüzel kişi olmak,
b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
c) Birliklerin koyacağı ölçütlere uygun olmak,
d) Yapımcı olarak en az altı (6) aydan beri ticaret siciline kayıtlı olarak fiilen üretimde bulunmak.

Yararlanan üye
Madde 15- Yararlan üyeler aşağıda gösterilmiştir:
a) Eseri meydana getirmeyen ancak, miras ya da devren iktisap yoluyla veya doğudan eserin mali haklarını kullanma yetkisine sahip olan kişiler,
b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmayanlar adına velileri ya da vasileri, Yararlanan üyeler Birlik organlarında görev alamazlar, oy kullanmamak koşuluyla genel kurula katılabilirler.

Aday üyeler

Madde 16- 14 üncü maddenin (d) bendinde sayılanlar, altı ay süreyle aday üye olabilirler. Bu süre içinde genel kurulda oy kullanamaz ve yönetim organlarında görev alamazlar, yönetim kurulu kararı ile altı aydan sonra asıl üyeliğe geçebilirler.

Üyelik başvurusu ve kabul
Madde 17- Üye olmak isteyen tüzelkişiler, Birliğe yazılı olarak başvururlar. Kanunda, Tüzükte ve Birlik Tüzüğünde öngörülen nitelik ve ölçütleri taşıyanlar üyeliğe kabul edilirler. Başvurular yönetim Kurulunca karara Bağlanır ve başvuru tarihinden ibaren otuz (30) gün içinde ilgiliye yazı ile duyurulur.
Üyeliğe kabul edilenler, asil, yararlanan ve aday üyeler için ayrı ayrı tutulan deftere sıra numarası ile yazılırlar.

Üyelik uyusmazlığı
Madde 18- Başvuranın hangi birliğe üye olabileceği konusunda birlikler arasında çıkacak uyuşmazlıklar, o alanda kurulmuş olan federasyonca karara Bağlanır. Bu alanda federasyon kurulmamışsa uyuşmazlık Bakanlık karan ile çözümlenir, Birlik ile üyeleri arasındaki üyelikle ilgili uyuşmazlıklar Birlik genel kurulunda çözümlenir.

Üyeligin sona ermesi ve ilişkilerin tasfiyesi
Madde 19- Üyelik, ölüm, tüzelkişiliğin sona ermesi üyelikten çekilme veya üyelikten çıkarılma ile sona erer. Bu durumda üyelik kaydı yönetim kurulu kararıyla açıklaması da yapılarak defterden silinir.
Üyeliği sona erenler ile Birliğin karşılıklı yükümlülükleri, yetki belgelerinin sonuncusunun süresinin bitiminden itibaren bir (1) yıl süre ile devam eder,

Üyelikten çekilme
Madde 20- Üyeler, yazılı başvuru ile Birlik üyeliğinden çekilme isteğinde bulunabilirler. Üyelik, bu başvuruyla sona erer.
 

Üyelikten çıkarma ve itiraz
Madde 21- Asil, yararlanan ve aday üyeler aşağıdaki hallerde yönetim kurulunun önerisi ve haysiyet kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar:
a) Kasıtlı eylem ve davranışlarıyla Birliğin çalışmasına, amaçlarını gerçekleştirmesine engel olmak,
b) Yazılı uyarıya rağmen bir yıl süresince üyelik ödentisini vermemek,
c) Yetki belgesine aykırı davranışlarını, yazılı uyarıya rağmen sürdürmek.
d) Asil üyeler yönünden, özür bildirmeksizin arka arkaya üç (3) genel kurul toplantısına katılmamak.
Çıkarılma kararı noter aracılığıyla yedi (7) gün içinde ilgiliye bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birlik Organları

Birlik organları

Madde 22- Birliğin zorunlu organları şunlardır:
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetleme kurulu
d) Teknik-bilim kurulu,
e) Haysiyet kurulu,
Birliğin ihtiyaçları doğrultusunda genel kurul kararı ile ihtiyari organlar oluşturulabilir. Bu organların kuruluş sekli ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

1. Danışma komisyonu
Danışma Komisyonu, üye sayısı en az altı kişiden az olmamak üzere kurulmuş bir ihtiyari organdır. Birlik genel kurulunca iki (2) yıl için gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeye ek olarak, Birlik Yönetim Kurulunca seçilen üç asıl ve üç yedek üye ve daha önce Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış kişilerin oluşturduğu asıl üyelerden oluşur. Daha önce, Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunmuş olmaları nedeniyle, Danışma Komisyonu Üyesi sıfatını elde etmiş kişilerin, görev süreleri herhangi bir kısıtlama ile sınırlı olmaksızın, hayatları boyunca devam eder.
Yönetim Kurulunca seçilen üyeler, üç asıl üç yedek olmak üzere her Genel Kurul Toplantısını izleyen bir hafta içinde seçilirler. Danışma Komisyonu, Birliğin her Genel Kurulunu izleyen iki hafta içinde, asıl üyeleri arasından bir başkan seçer. Danışma Komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.
Birlik zorunlu organlarının gerekli gördüğü konularda araştırma ve soruşturma yaparak önerilerini belirtmek.
Birliğin yönetimi ve Birlik ile ilgili kendisinin gerekli gördüğü her türlü konuda araştırma ve soruşturma yaparak önerilerini belirtmek.
Kendisini yönlendirecek çalışma, inceleme ve araştırmalarda bulunmak üzere, dilediği alan ve konularda, dilediği sayıda komisyonlar kurmak, bunların çalışmalarını yönlendirmek, denetleme ve çalışma sonuçlarına göre önerilerde bulunmak.

2. Radyo ve televizyon yayın komisyonu,
Yayın komisyonu, ihtiyari bir organdır. Birlik genel kurulunca iki yıl için gizli oyla seçilen en az üç asıl ve üç yedek ve Birlik Yönetim Kurulunca seçilmiş üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Komisyon seçimi izleyen üç (3) gün içinde asil üyeler arasından bir başkan seçer. Yayın komisyonu Birliğin yayın faaliyetleri ile ilgili projeler üretir, tekliflerde bulunur, bülten vs. yayınları hazırlar. Yazılı ve görsel basınla ilgili irtibatları kurar, yayın sözleşmelerinin hazırlanmasında görev alır.

3. Bilişim komisyonu

Bilişim komisyonu ihtiyari bir organdır. Birlik genel kurulunca asil üyeler arasından iki (2) yıl için gizli oyla seçilen en az üç (3) üyeden oluşur. Ayrıca asil üye sayısınca yedek üye seçilir. Komisyon seçimi izleyen üç (3) gün içinde asil üyeler arasından bir başkan seçer. Bilişim alanındaki bilgisayar programları, veri tabanları ve web siteleri ile ilgili telif hakları konusunda çalışmalar yaparak görüş ve tekliflerini yönetim kuruluna bildirir. Bilişim sektöründen yapılacak üyelik başvurularının değerlendirilmesi konusunda yönetim kuruluna yardımcı olur.

Genel Kurul
Madde 23- Genel kurul birliklerin asil üyelerinden oluşur.

Genel kurulun görev ve yetkileri
Madde 24- Genel kurulun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Yönetim kurulu, denetleme kurulu, teknik-bilim kurulu ve haysiyet kurulunun asil ve yedek üyelerini seçmek,
b) Federasyona katılma kararı almak ve federasyon genel kuruluna katılacak temsilcileri seçmek,
c) Üyelik türüne ilişkin uyuşmazlıkları karara bağlamak,
d) Bütçe tasarısını görüşmek ve karara bağlamak,
e) Kurullarca öngörülen raporları incelemek ve karara bağlamak,
f) Yönetim kurulunun hesaplarını incelemek ve ibra etmek,
g) Merkez müdürlüğü ile şube açılmasına veya kapatılmasına karar vermek,
h) Taşınmaz mal alınması ve satılması, bunlar üzerinde ayni haklar tesis edilmesi için yönetim kuruluna yetki vermek,
i) Birlik tüzüğündeki değişiklik önerleri ile yönerge önerilerini karara bağlamak,
j) Giriş ve yıllık ödenti miktarı ile tahsil olunacak ücret ve tazminatlardan alınacak Birlik payını belirlemek
k) Birliğin aynı amaçlı uluslararası kuruluşlara katılması veya bunlarla işbirliği yapması konularında karar vermek,
l) Yönetim kurulunun genel kurulda incelenmesini önerdiği hususları görüşmek ve karara bağlamak,
m) Üyelik niteliklerine ilişkin ölçütleri belirlemek,
n) Film tespitlerinin veya yayınların izinsiz kullanımı ile ilgili tedbirleri saptamak,

o) Birliğin amacına ve faaliyet alanına ilişkin şirket kurmasına ve kurulmuş olan şirketlere ortak olmasına dair karar vermek,
p) Mevzuat ve Birlik Tüzüğü ile verilmiş diğer görevleri yapmak.
 

Genel kurula uygulanacak hükümler

Madde 25- Tüzüğün "Genel kurulun toplanması" baslıklı 23 üncü, "Genel kurulun toplantıya çağrılması" baslıklı 24' üncü ve Toplantı yeter sayısı ve yapılış usulü" baslıklı 25 inci maddeleri hükümleri bu Birlik hakkında da uygulanır.

Yönetim kurulu
Madde 26- Yönetim kurulu genel kurulca asil üyeler arasından iki (2) yıl için gizli oyla seçilen en az beş (5) üyeden oluşur. Ayrıca üye sayısınca yedek üye seçilir. Yönetim kurulu, seçimi izleyen üç (3) gün içinde asil üyeler arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer. Kurul, başkanın, yokluğunda yardımcısının çağrısıyla ayda en az bir (1) kez toplanır.

Yönetim kurulu toplantı ve karar yeter sayısı
Madde 27- Yönetim kurulu, en az üç (3) üyeyle toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyelerin yönetim
kurulu üyeliği döşer.

Yönelim kurulunun görev ve yetkileri
Madde 28- Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Bağlantılı hak sahibi üyelerinin ortak çıkarlarını korumak, haklarının idaresi ve takibi için gerekli çalışmaları yapmak ve üyelerin haklarına tecavüz durumunda ilgili mercilere başvurmak,
b) Genel sekreter ile merkez ve şubelerde çalışacak personeli görevlendirmek, görevlerine son vermek, bunların özlük, ücret, sosyal hakları ve çalışma esasları ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemek,
c) Bütçeyi hazırlamak ve genel kurula sunmak,
d) Birlik tüzüğünde yapılacak değişiklik önerilerini hazırlamak ve genel kurula sunmak,
e) Birlikçe tahsil olunacak tazminat ve telif ücretlerinden kesilecek Birlik payına ve kullanım tarzlarına ilişkin tarifeleri yapmak ve genel kurula sunmak,
f) Bir tespitin üzerinde birden fazla hak sahipliği olduğu durumlarda anlaşmazlık halinde ücret dağıtımına ilişkin paylaşım yönergesini düzenlemek ve genel kurula sunmak,
g) Asil üyelik, yararlanan üyelik ve aday üyelik başvurularını karara bağlamak,
h) Merkezin ve şubelerin çalışma ve işleyişi ile hak izlemeye ilişkin yönergeleri hazırlamak ve genel kurula sunmak,
i) Birliğin izleyeceği haklar için gerekli olan sözleşme tipleriyle, Bağlantılı hak sahibi olan üyelerine yardımcı olmak üzere onların ilgililerle yapacakları sözleşme tiplerini hazırlamak,
j) Genel kurul kararlarının ve denetleme kurulu raporlarının birer örneğinin kurula verilmesini izleyen üç (3) gün içinde Bakanlığa göndermek,
k) Kuruluş amaçlarıyla ilgili konularda Bakanlıkta işbirliği yapmak, Birlikçe gerçekleştirilecek etkinlikleri Bakanlığa bildirmek,

t) Kanunun 81 inci maddesi gereğince kurulacak komisyonda görev alacak Birlik temsilcilerini tespit etmek,

m) Üyelerin haklarının tecavüze uğraması hainde, Kanunun 75 inci maddesinde öngörülen şikayet yetkisini kullanmak,
n) Mevzuat ve Birlik tüzüğüyle verilen diğer isleri yapmak.

Birliğin Temsili
Madde 29- Birlikler yönetim kurulu başkanı tarafından temsil edilir. Temsil yetkisi, gerektiğinde yönetim kurulu kararıyla üyelerden bir veya birkaçına devredilebilir. Hakların izlenmesinde, Birliğin kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve üçüncü kişilerle ilişkilerinde genel sekretere ve şubelerin en yüksek görevlisine, yönetim kurulu kararıyla imza yetkisi verilebilir.

Denetleme kurulu
Madde 30- Denetleme kurulu, genel kurulca asil üyeler arasından iki (2) yıl için gizli oyla seçilen en az üç (3) üyeden oluşur. Ayrıca asil üye sayısınca yedek üye seçilir. Denetleme kurulu seçimi izleyen üç (3) gün içinde asil üyeler içinden bir başkan seçer.

Denetleme kurulunun görevleri
Madde 31- Denetleme kurulu, yönetim kurulunun hesap ve işlemlerini, Birlik Tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre altı (6) ayı geçmeyen aralıklarla denetler. Sonuçlarını düzenleyeceği raporlarla yönetim kuruluna, iki (2) yıllık raporlarla da genel kurula sunar.
Denetleme kurulu, raporlarının bir örneğini de Bakanlığa gönderir.

Teknik-bilim kurulu
Madde 32 - Teknik-bilim kurulu genel kurulca asıl üyeler arasından iki (2) yıl için gizli oyla seçilen en az üç (3) üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir.
Teknik-bilim kurulu, seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeleri arasından bir başkan seçer.

Teknik-bilim kurulunun görevleri
Madde 33- Teknik-bilim kurulu, meslek birliğinin uzmanlık alanına giren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, ilgili kurullara önerilerde bulunmak, yönetim kurulunca incelenmesi istenilen konularda raporlar düzenlemek, bunların bir örneğini yönetim kuruluna, bir örneğini de denetleme kuruluna vermek ve Birlik Tüzüğünde belirtilen diğer işleri yapmakla görevlidir.
Kurul Başkanınca veya kurulca gerekli görülürse konuyla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri veya kişiler bilgi ve görüşleri alınmak üzere kurul toplantılarına çağırılabilir.

Haysiyet Kurulu
Madde 34- Haysiyet kurulu genel kurulca asil üyeler arasından iki (2) yıl için gizli oyla seçilen en az üç (3) üyeden oluşur. Ayrıca asil üye sayısınca yedek üye seçilir. Kurul seçimi izleyen üç (3) gün içinde asil üyeler arasından bir başkan seçer.

Haysiyet kurulunun görevleri

Madde 35- Haysiyet kurulu disiplin yönergesini uygulamakla görevlidir. Disiplin yönergesi haysiyet kurulunca hazırlanır, yönetim kurulunca incelenir ve genel kurulca kabul edilir.
Birlik Tüzüğünde öngörülen hallerde üyelikten çıkarma cezası ile disiplin yönergesinde öngörülen diğer disiplin cezaları haysiyet kurulunca verilir.
Birlik haysiyet kurullarının kararlarına karsı yedi (7) gün içinde federasyon haysiyet itiraz edebilir.
İtiraz olunmayan haysiyet kurulu kararlarına karsı yargı yolu açıktır.

Birlik organlarına seçilenlerin bildirilmesi
Madde 36- Birliğin organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri, doğum tarihleri, meslek ve ikametgahları, seçimleri izleyen yedi (7) gün içinde yönetim kurulu başkanınca Bakanlığa ve valiliğe, valilikçe de içişleri Bakanlığına yazı ile bildirir.

Merkez müdürlüğü ve şubeler
Madde 37- Birlik, ihtiyaçları doğrultusunda yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararıyla şube açabilir. Şubeler kendi bölgelerindeki üyelerle Birlik merkezi arasındaki Bağlantıyı sağlarlar.
Şubelerde çalıştırılacak personel, birlik personeli statüsündedir.
Birlik, ayrıca genel sekretere bağlı bir merkez müdürlüğü kurabilir. Merkez müdürlüğü, yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararı ile kurulur. Burada çalıştırılacak personelin sayısı ve ücretleri genel kurul kararıyla belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

Hesap dönemi
Madde 38-
 Birliğin ilk hesap günü, bu Birliğin kurulduğu günden başlar, genel kurulca bütçesinin kabulüyle sona erer.
Birliğin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlamak özere bir takvim yılıdır.

Birliğin Gelirleri
Madde 39- Birlik gelirleri aşağıda gösterilmiştir:
a) Üyelerden alınacak giriş ödentileri ve yıllık ödentiler,
b) Mali hakların tahsilinden elde edilen gelirlerden kesilecek Birlik payları,
c) Yayın gelirleri,
d) Birlikçe tahsil olunacak tazminat bedellerinden kesilecek Birlik payları,
e) Bağışlardan ve ölüme bağlı tasarruflardan elde edilen gelirler,
f) Faiz, Hazine bonosu ve Devlet tahvili gelirleri
g) Diğer gelirler.

Yetki belgesi

Madde 40- Üyelerin yetki belgesinde belirttiği film tespitlerine ilişkin mali haklarının takibi ile ücretlerinin tahsili ve dağıtımı Birlik tarafından yapılır.
Bunun için üyeler, Kanunun 20 nci maddesi uyarınca ve değişik 80 inci maddesi çerçevesini Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenen genel esaslara uygun bir yetki belgesini birliğe verirler. Bu yetki belgesinde üyelerin mali haklarının adli makamlar ve icra müdürlüklerinde takibi ve hukuki gereklerin ilişkin açık yetki verilir.

07/11/2020 tarihinde Resmi gazetede yayınlanan “ MESLEK BİRLİKLERİNE VERİLECEK YETKİ BELGESİ  HAKKINDA YÖNETMELİK”’in ilgili  maddeleri gereğince verilecek yetki belgelerinde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur.

- Hak sahipleri, meslek birliğine üye olabilmek için bu Yönetmelik esaslarına ve meslek birliklerince belirlenen koşullara uygun olarak bir yetki belgesi vermek mecburiyetindedirler. Yetki belgesi verilmesiyle birlikte, yetki belgesine konu hakları tam ruhsat şeklinde kullanma yetkisine sahip olan meslek birlikleri, bu hakların idaresi ve takibi, telif ücretlerinin tahsili ve dağıtımı konularında münhasıran yetkilidir.

- Yetki belgesinde belirtilen haklar, meslek birliğinin faaliyet gösterdiği alanda hak sahibinin yayımlanmış veya alenileşmiş bütün eser ve bağlantılı hak konuları için geçerlidir. Meslek birliklerinin temsil yetkisine sahip olduğu eser ve bağlantılı hak konularının tespitinde üyeleri tarafından meslek birliklerince belirlenen yöntemle yapılan bildirimler esas alınır.

-  Meslek birliklerinin yurt dışındaki aynı amaçlı kurum ve kuruluşlarla yaptıkları temsilcilik sözleşmeleri de yetki belgesi niteliğindedir.

- Hak sahipleri, verecekleri yetki belgelerinde ;

 Yetki belgesine konu mali haklarının kullanım yetkisini en az beş yıl süre ile münhasıran meslek birliğine devretmeyi ve yetki belgesindeki sürenin sona ermesinden bir yıl önce noter aracılığıyla aksi yönde bildirim yapılmadığı takdirde bir defaya mahsus olmak üzere yetki süresinin aynı süre için uzatılmış sayılacağını,

 Yetki belgesine konu mali hakların türünü ve varsa diğer hak sahiplerini ayrı ayrı göstermeyi,

 Yetki belgesine konu mali hakları başkasına devrettiği takdirde meslek birliğine bildirmeyi,

 Hak sahibi olunan eser ve bağlantılı hak konularını, meydana getirilmelerini takiben meslek birliğince belirlenecek yöntemle bildirmeyi,

 Eser ve bağlantılı hak konularının bir örneğini meslek birliğince uygun görülecek formatta meslek birliği arşivi için vermeyi,

 Meslek birliğinin, yetki belgesine konu hakları kullanmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere kendisine bildirmeksizin kullanım izni vermeye yetkili olduğunu, kabul ve taahhüt eder.

-Yetki belgesi veren hak sahibinin, yetki belgesine konu hakkı başka kişilere kullandırması yalnızca meslek birliğinin izniyle mümkündür.  Ancak hak sahipleri, meslek birliğini yetkilendirmiş olsalar dahi, eserlerinin ve bağlantılı hak konularının ticari olmayan amaçlarla kullanımına, meslek birliğince belirlenmiş yönteme uygun olarak izin verme hakkına sahiptir.

- Hak sahibi, yetki belgesinde belirtilen haklarını, kısmen veya tamamen başkalarına devredebilir. Bu durumda yetki belgesi, devredilen haklar ile eser ve bağlantılı hak konuları bakımından feshedilmiş sayılır ve yetki belgesi geçerli olduğu sürece dağıtım bedelleri meslek birliğine bildirilen kişiye yapılır.

Güncel yönetmelik uyarınca birlik tarafından hazırlanan tip yetki belgelerinin , mevcut hükümler uyarınca üyelerce imzalanarak , Birlik’e teslimi gerekmektedir. Daha önce yetki belgesi vermiş üyelerin de yönetmelik uyarınca hazırlanan tip yetki belgelerini imzalayarak Birlik’e teslimi zorunldur.

Sözleşmelerde göz önünde bulundurulacak ölçütler

Madde 41- Birlik, aldığı yetki belgeleri çerçevesinde film tespitlerinin kullanıma ve
tarifelere ilişkin sözleşmeleri yaparken:
a) Film tespitlerinin topluma yaygın bir şekilde iletimde devamlılık sağlanması,
b) Ulusal ve uluslararası uygulamalar dikkate alınarak, film tespitlerinin yayınlarda kullanımı karşılığı ödenecek ücretlerin makul seviyede belirlenmesi,
c) Rekabeti bozucu şartların oluşturulmaması,
d) Yayın kuruluşunun yayın alanı (ulusal, bölgesel, yerel) ve izleyici/dinleyici sayısı,
e) Film tespitlerinin kullanım sıklığı
f) Pazar oranı,
g) Kullanılan her film tespiti basına ücret
h) Sabit ücret
i) Saniye veya dakika bazında birim ücret, gibi ölçütleri göz önünde bulundurur. Yukarıdaki ölçütler esas alınarak, kullanıcılar ile ilgili alan meslek birlikleri arasında
yapılacak sözleşmelerde, ödemelerin yapılacağı yer ile meslek birlikleri arasındaki paylaşım esas ve usulleri gösterilir.

Uyuşmazlıkların Çözümü
Madde 42- Birlik ile yayın kuruluşları arasında yapılan sözleşmelerde, taraflar arasında sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların tahkim yoluyla veya oluşturulacak uzlaştırma kurulu aracılığıyla çözümlenmesi aracılığıyla öngörülebilir.

Dağıtım
Madde 43- Birlikçe tahsil olunan ücretler, Birlik payı düşüldükten sonra yılda dört (4) kez, tazminat bedelleri ise, tahsili giderleri ile Birlik payı düşüldükten sonra tahsilini izleyen onbeş (15) gün içinde hak sahiplerine ödenir.
Ücret ve tazminat bedellerinin dağıtımına ilişkin ödeme planları üçer (3) aylık dönemler halinde bakanlığa bildirilir.

Kurul üyelerine ve görevlilere yapılacak ödemeler
Madde 44- Yönetim, denetleme teknik-bilim ve haysiyet kurullarına katılan üyelere, her toplantı günü için, toplantıların sonunda düzenlenecek tutanak esas alınarak huzur hakkı, merkez dışından gelen üyelere ayrıca yolluk ve gündelik verilir.
Huzur hakkı, yolluk ve gündeliklerin miktarı genel kurul kararı ile belirlenir.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Birlik Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi

Fesih, kendiliğinden dağılmış sayılma ve tasfiye

Madde 45- Tüzüğün "Genel kurul kararıyla fesih" baslıklı 43 üncü "Mahkeme kararıyla fesih" baçlıklı 44 üncü, "Kendiliğinden dağılmış sayılma" baslıklı 45 inci ve Tasfiye baslıklı 46 ncı madde hükümleri bu Birlik içinde uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Defter ve kayıtlar

Madde 46- Birlik, aşağıda gösterilen defterleri tutmak zorundadır.
a) Asil üye defteri,
b) Yararlanan üye defteri,
c) Aday üye defteri,
d) Yönetim kurulu karar defteri,
e) Gelen ve Giden evrak defterleri,
f) Gelir ve gider defteri,
g) Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri,
h) Demirbaş defteri.
Birlik çalışma ve hizmetlerin gerektirdiği başka defter ve kayıtların tutulmasına yönetim
kurulunca karar verilebilir.
Defterlerin sıra numarası taşıması ve noterce onaylanması zorunludur.

Film tespitlerinin bir örneğinin birliğe verilmesi
Madde 47- Birliğe üye olanlar, hakların idaresini verdikleri film tespitlerinin bir örneğini, çoğaltılmayanların maket, resim, veya fotoğraflarını ya da diğer fiziki ortamlara yüklenmiş biçimlerini, Birlikçe hazırlanan bildirime bağlı olarak tesis edilecek arşiv için birliğe vermek zorundadır.
Birlik oluşturacağı arşiv için kendi alanlarında faaliyet gösteren kamu tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yapabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Uluslararası kuruluşlarla ilişkiler
Madde 48- Birlik,yurt dışındaki aynı amaçlı kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve özel hukuk tüzelkişi ve kurumlarıyla işbirliği yapabilir. Bu işbirliği sonucunda yapılacak protokoller Bakanlığa bildirilir.
Birliğin uluslararası meslek birliklerine üye olması ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilmesine bağlıdır.

Bakanlığın Denetimi

Madde 49- Birlik idari ve mali yönden Bakanlığın denetimine tabidir. Birliğin yönetim yerleri, şubeleri ve her çeşit eklentileri, defterleri, hesap ve işlemleri Bakanlık tarafından her zaman denetlenebilir.
Denetleme sırasında, denetim yapmakla görevlendirilenler tarafından istenecek her türlü defter, belge ve yazıların, Birlik yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, kasa veya veznenin kontrol ettirilmesi, yönetim yerleri, şubeler ve eklentilerine girme isteminin yerine getirilmesi zorunludur.
İşlemlerde usulsüzlük görülmesi, sahtecilik veya inancı kötüye kullanma suçlarının işlendiğinin tespiti halinde, ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Yapılan denetim sonucu, Bakanlık tarafından Birliğe yazı ile bildirilir.

Bakanlık gözlemcisi
Madde 50- Birliğin genel kurul toplantılarında Bakanlık, bir temsilcisini gözlemci olarak görevlendirebilir.

İlgili mevzuat
Madde 51- Bu Film Yapımcıları Meslek Birlik Tüzüğü’nde hüküm bulunmayan hallerde “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük” hükümleri uygulanır.

Yönergeler
Madde 52- Birlik,Tüzükte öngörülen yönergeleri genel kurul dışındaki zorunlu organların oluşmasından sonraki altı (6) ay içinde yürürlüğe koyar.

Yürürlük
Madde 53- Bu Tüzük Bakanlık tarafından izin verilmesinden sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 54- Bu Tüzük hükümlerini Genel Kurul adına Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) Yönetim Kurulu yürütür.