TÜZÜK

Fiyab Tüzüğünü indirmek için tıklayınız.

 

FİLM YAPIMCILARI MESLEK BİRLİĞİ (FİYAB) TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Birliğin adı, merkezi ve faaliyet alanı

Madde 1

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 5101 sayılı Kanun’la değişik 42’nci maddesi hükümlerine göre Film Yapımcıları Meslek Birliği (Fiyab), "Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi uyarınca “Filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcılar” alanında kurulmuş ve merkezi Atatürk Bulvarı 231/10 Kavaklıdere Ankara’da faaliyet gösterir.

Tanımlar

Madde 2

a) Alan: Meslek birlikleri ile federasyonların kurulması ve faaliyetlerine esas olmak üzere Kanunda öngörülen hak sahipliği türlerine göre yapılan sınıflandırmayı,

b) Bağlantılı haklar: Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla komşu hak sahipleri ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının sahip oldukları hakları,

c) Bağlantılı hak konuları: İcra, fonogram, yapım ve yayınları,

ç) Bağlantılı hak sahibi: Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla icracı sanatçılar, fonogram yapımcıları ve radyo-televizyon kuruluşları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarını,

d) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

e) Birlik payı: Meslek birliğince, hakların yönetimiyle ilgili giderleri karşılamak amacıyla, telif geliri ve telif gelirlerinin yatırımından doğan herhangi bir gelirden alınan, kesilen veya mahsup edilen tutarı,

f) Eser sahibi: Eseri meydana getiren gerçek kişiyi,

g) Federasyon: Meslek birlikleri üst kuruluşlarını,

ğ) Hak sahibi: Eser sahipleri, bağlantılı hak sahipleri veya mali hak sahiplerini,

h) Kanun: 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu,

ı) Komşu haklar: Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla ve eser sahibinin izniyle bir eseri özgün bir biçimde yorumlayan, tanıtan, anlatan, söyleyen, çalan ve çeşitli biçimlerde icra eden sanatçıların, bir icra ürünü olan veya sair sesleri ilk defa tespit eden fonogram yapımcıları ile radyo-televizyon kuruluşlarının sahip oldukları hakları,

i) Kullanıcı: Kanun kapsamında hak sahiplerinin iznine tabi olan ve hak sahiplerine ücret veya tazminat ödenmesini gerektiren kullanımları gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi,

j) Meslek Birliği (Birlik): Yegane veya esas amacı birden fazla hak sahibi adına, müşterek menfaatleri doğrultusunda hakların toplu yönetimini sağlamak olan, kâr amacı gütmeyen ve Kanun ile bu Yönetmelik hükümlerine göre kurulmuş özel hukuka tabi tüzel kişiyi,

k) Sektör: Aynı türdeki eser ya da bağlantılı hak konularında farklı hak sahipliklerinden oluşan kümeyi,

l) Telif geliri: Kanun ile tanınmış hakların idaresi ve takibi dolayısı ile meslek birlikleri tarafından hak sahipleri adına toplanan geliri,

m) Temsilcilik sözleşmesi: Meslek birlikleri arasında imzalanan ve bir meslek birliğinin temsil ettiği hakların yönetimi için bir diğer meslek birliğini vekil tayin ettiği herhangi bir anlaşmayı,

n) Toplu hak yönetimi: Telif haklarının meslek birlikleri aracılığıyla takip edilmesini,

o) Üye: Meslek birliğine yetki belgesi veren ve birlikçe üyelik başvurusu kabul edilen hak sahibini,

p) Yetki belgesi: Hak sahibinin belirli mali haklarının idaresi ve takibi, telif ücretlerinin tahsili ve bu ücretlerin dağıtımı için meslek birliğini yazılı olarak yetkilendirdiği, hak sahibi ile meslek birliği arasında karşılıklı hak ve yükümlülükler doğuran belgeyi ifade eder.

Birliğin amacı

Madde 3

Film Yapımcıları Meslek Birliği’nin (kısaca FİYAB) amacı:

a) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 80. maddesi uyarınca eser sahiplerinden ve icracı sanatçılardan mali hakları kullanma yetkisini devralarak filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının ortak çıkarlarını korumak,  haklarını izlemek, 5846 sayılı Kanun ile tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamaktır.

b) Filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının gelişmesini ve kamuoyu tarafından tanınmasını sağlamak, yapım tekniklerini geliştirmektir.

Madde 4

Bu Birlik, kuruluş bildirisinin Bakanlığa verilmesiyle tüzel kişilik kazanmıştır.

Üyelerin temsili ve hakların takibi

Madde 5

Birlik; kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile ilişkilerinde, birliğe kayıtlı Bağlantılı hak sahiplerinin haklarının takibinde, üyelerinin devrettikleri haklar çerçevesinde yetkilidir.

Bağlantılı hak sahipleri, birliğe devretmedikleri haklarını bireysel olarak takip edebilirler. Bağlantılı hak sahiplerinin Kanunla tanınmış hakları ülke içinde mevzuat gereğince kurulan birlikler dışında başka birlik, dernek ve benzeri kuruluşlar tarafından takip edilemez.

 

Tespitleri izlemek

Madde 6

Birlik, filmlerin ilk tespitini yapan üyelerin tespitlerinin kullanılmasını izlemek ve izinsiz kullananlar için gerekli girişimlerde bulunmakla yükümlüdür.

Birliğin faaliyetleri

Madde 7

Birlik amacına ulaşmak için, mevzuatın verdiği imkanlar içinde aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üyelerin her türlü kurum ve kuruluşlarda haklarını idare etmek, izlemek, korumak, idari ve yargı yollarına başvurmak,

b) Üyelerinin film tespitlerinin kullanımından kaynaklanan ücretlerin ve tazminatların tahsilini sağlamak.

c) Yurt içinde ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri ile idari ve mesleki ilişkiler kurmak,

d) Mesleki yayınlar yapmak, üyelerine ve üyeleri dışındaki kişilere faaliyet alanına ilişkin kurslar açmak,

e) Üyelerine sosyal tesisler kurmak, lokal açmak ve bunları işletmek,

f) Üyeleri için yardım sandığı kurmak ve diğer sosyal hizmetleri gerçekleştirmek,

g) Üyelerine ait film tespitlerinin her biçimdeki nüshalarının ticari amaçlarla kullanılmasını kontrol ve takip etmek, izinsiz kullanımları önlemek için gerekli tedbirleri almak,

h) Üyelerine ait film tespitlerinin kullanımlarına ilişkin sözleşmelerin yapılmasına, uygulanmasına ve anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik çalışmalarda ve diğer ilgili alan meslek birlikleri ile iş birliği yapmak,

i) Meslek Birliğinin özelliğine göre yapılacak diğer faaliyetler;

j) Birliğin amacına ve faaliyet alanına ilişkin şirket kurmasına ve kurulmuş olan şirketlere ortak olmasına dair karar vermek,

k) Türk kültürünü tanıtıcı ulusal ve uluslararası bilimsel paneller ve kurultaylar düzenlemek,

l) Türkiye’de üretilen sinema ve televizyon yapımlarının yurtiçi ve dışında teşvikini, tanıtımını yapmak,

m) Kamu kurum ve kuruluşlarının üreteceği sinema ve televizyon yapımlarına teknik ve danışmanlık hizmeti desteği vermek.

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Birlik Üyeliği

 

Üye olma hakkı ve yükümlülükleri

Madde 8

İlgili yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan herkes Birliğe üye olabilir. Üyeler, Tüzüğün 10. ve 11. maddelerinde öngörülen kısıtlamalar dışında eşit haklara sahiptirler.

Hiç kimse Birliğe üye olmaya veya birlikte üye kalmaya zorlanmaz.

Tüzel kişilerin üye olabilmeleri Türk yasalarına göre kurulmuş olmaları koşuluna bağlıdır.

Bu Birliğe üye olanlar, tüzük gereğince aynı alanda faaliyet gösteren başka bir birliğe üye olamazlar.

Bağlantılı hak sahibi olan filmin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcılar yapımcılığını üstlendikleri eser çeşitleri bakımından farklı birliklere üye olabilirler.

Üyeler, genel kurulca belirtilen giriş ödentisini ve yıllık ödentiyi ödemekle yükümlüdürler.

Üyelik türleri

Madde 9

Birlikte, Asıl üye, Yararlanan üye ve aday üye olmak üzere üç (3) tür üyelik vardır.

Asıl üye

Madde 10

Birliğe asıl üye olabilmek için aşağıdaki nitelikleri taşımak gerekir:

a)  Bağlantılı hak sahibi tüzel kişi olmak,

b) Yapımcı olarak en az altı (6) aydan beri ticaret siciline kayıtlı olarak fiilen üretimde bulunmak.

Yararlanan üye

Madde 11

Eseri meydana getirmeyen ancak, miras ya da devren iktisap yoluyla veya doğrudan eserin mali haklarını kullanma yetkisine sahip olan kişiler 5 yıl süre ile sadece 1 defaya mahsus yararlanan üye olabilirler.

Süre bitiminde veyahut yararlanan üyelik devam ederken asıl üyelik şartlarına haiz olunması koşuluyla yazılı başvuru üzerine yönetim kurulu kararı ile asıl üyeliğe geçebilirler.  

Aday üye

Madde 12

10. maddenin b bendinde sayılanlar 3 yıl süre ile ve sadece 1 defaya mahsus aday üye olabilirler. Mevcut aday üyeler yönünden süre iş bu tüzüğün yürürlüğe girmesiyle başlayacaktır.

Süre bitiminde veyahut aday üyelik devam ederken asıl üyelik şartlarına haiz olunması koşuluyla yazılı başvuru üzerine yönetim kurulu kararı ile asıl üyeliğe geçebilirler.

Aday üyeler hiçbir birlik organında görev alamazlar ancak genel kurula sadece izleyici olarak katılabilirler , oy kullanma hakları yoktur. 

Üyelik başvurusu ve kabul

Madde 13

Üye olmak isteyen gerçek veya tüzelkişiler, Birliğe yazılı olarak başvururlar. Kanun ve yönetmelikte öngörülen nitelik ve ölçütleri taşıyanlar ile yetki belgesi verenler üyeliğe kabul edilirler. Başvurular Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve başvuru tarihinden ibaren altmış ( 60 ) gün içinde ilgiliye yazılı olarak ( iadeli taahhütlü posta )  bildirilir .

Üyeliğe kabul edilenler, asıl , yararlanan ve aday üyeler için ayrı ayrı tutulan deftere sıra numarası ile yazılırlar.

Üyelik Başvurusunun Reddine İtiraz

Madde 14

Üyeliğe kabulü reddedilen üyenin kararın kendisine yazılı olarak ( iadeli taahhütlü posta ) tebliğinden itibaren 1 ay çerisinde Yönetim Kuruluna yazılı itiraz yapılabileceği gibi yargı yoluna da başvurulabilir.

İtiraz üzerine Yönetim Kurulu teknik ve bilim kurulunun görüşünü değerlendirerek 1 ay içerisinde nihai kararını verir.

Üyeliğin sona ermesi ve ilişkilerin tasfiyesi

Madde 15

Üyelik;  

a)ölüm,

b)tüzelkişiliğin sona ermesi

c)üyelikten ayrılma

d)üyelikten çıkarılma

e)üyelik için aranılan niteliklerin kaybı

e)yetki belgesinin konusuz kalması ile sona erer. Bu durumda üyelik kaydı yönetim kurulu kararıyla açıklaması da yapılarak defterden silinir.

Üyeliği sona erenler ile Birliğin karşılıklı yükümlülükleri, yetki belgesinin geçerliliği kapsamında belirlenir.

Üyelikten ayrılma

Madde 16

Üyeler, yazılı başvuruyla gerekçe göstermeksizin üyelikten istedikleri an ayrılabilir. Üyelik, bu başvuruyla sona erer. Yetki belgesinin geçerliliğine ilişkin hükümler saklıdır.

Üyelikten çıkarma ve itiraz

Madde 17

Asıl , yararlanan ve aday üyeler haysiyet kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar:

a) Kasıtlı eylem ve davranışlarıyla Birliğin çalışmasına, amaçlarını gerçekleştirmesine engel olmak,

b) Yazılı uyarıya rağmen üst üste iki yıl süresince üyelik ödentisini vermeyen üyeler takip eden genel kurulda alınacak karar ile Haysiyet Kuruluna sevk edilir.

c) Yetki belgesine aykırı davranışlarını, yazılı uyarıya rağmen sürdürmek.

d) Asıl üyeler yönünden, özür bildirmeksizin arka arkaya üç (3) genel kurul toplantısına katılmamak.

Çıkarılma kararı iadeli taahhütlü posta ile  yazılı olarak yedi (7) gün içinde ilgiliye gönderilir.

Üyelikten çıkarılan üyeler haysiyet kurulu kararının kendilerine tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde Haysiyet Kuruluna yazılı olarak itiraz edebilecekleri gibi yargı yoluna da başvurabilirler. İlgili itiraz üzerine Haysiyet Kurulu 1 ay içerisinde son kararını verir. Bu karar da 7 gün içerisinde ilgiliye iadeli taahhütlü posta ile yazılı olarak gönderilir.

Genel Kurul toplantısından önceki kırk beş gün içine verilen üyelikten çıkarma kararları , genel kurul toplantısını takip eden iş gününden itibaren sonuç doğurur. 

Üyelere yapılacak tüm yazılı bildirimler iadeli taahhütlü posta yolu ile yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birlik Organları

 

Birlik organları

Madde 18

Birliğin zorunlu organları şunlardır:

a) Genel kurul,

b) Yönetim kurulu,

c) Denetleme kurulu

d) Teknik-bilim kurulu,

e) Haysiyet kurulu,

Birliğin ihtiyaçları doğrultusunda genel kurul kararı ile ihtiyari organlar oluşturulabilir. Bu organların kuruluş sekli ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

1. Danışma komisyonu

Birlik genel kurulunca iki (2) yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Komisyon seçimi izleyen üç (3) gün içinde , asıl üyeleri arasından bir başkan seçer. Danışma Komisyonu birlik zorunlu organlarının gerekli gördüğü konularda araştırma ve soruşturma yaparak önerilerini belirtmek ve birliğin yönetimi ve Birlik ile ilgili kendisinin gerekli gördüğü her türlü konuda araştırma ve soruşturma yaparak önerilerini belirtmek görevlerini yürütür.

2. Radyo ve televizyon yayın komisyonu,

Birlik genel kurulunca iki ( 2 )yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Komisyon seçimi izleyen üç (3) gün içinde asıl üyeleri arasından bir başkan seçer. Yayın komisyonu Birliğin yayın faaliyetleri ile ilgili projeler üretir, tekliflerde bulunur, bülten vs. yayınları hazırlar. Yazılı ve görsel basınla ilgili irtibatları kurar, yayın sözleşmelerinin hazırlanmasında görev alır.

3. Bilişim komisyonu

Birlik genel kurulunca iki ( 2 )  yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Komisyon seçimi izleyen üç (3) gün içinde asıl üyeleri arasından bir başkan seçer. Bilişim alanındaki bilgisayar programları, veri tabanları ve web siteleri ile ilgili telif hakları konusunda çalışmalar yaparak görüş ve tekliflerini yönetim kuruluna bildirir. Bilişim sektöründen yapılacak üyelik başvurularının değerlendirilmesi konusunda yönetim kuruluna yardımcı olur.

Genel Kurul

Madde 19

Genel Kurul birliğin oy kullanma yetkisine sahip üyelerinden oluşur.

Genel kurulun görev ve yetkileri

Madde 20

Genel kurulun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Bir sonraki olağan genel kurula kadar Yönetim kurulu, denetleme kurulu, teknik-bilim kurulu ve haysiyet kurulu ile birliğin ihtiyari organlarının asıl ve yedek üyelerini seçmek,

b) Federasyon kurmak , federasyona katılma kararı almak ve federasyon genel kuruluna katılacak temsilcileri seçmek,

c) Bütçe tasarısını görüşmek ve karara bağlamak

c) Kurullarca öngörülen raporları incelemek ve karara bağlamak,

d)Yönetim kurulunun hesaplarını incelemek ve ibra etmek,

e)  Birlik tüzüğündeki değişiklik önerileri ile yönerge önerilerini karara bağlamak

f)  Telif gelirleri ve tazminatlar ile bu gelirler ile yapılan yatırımlardan elde edilen gelire ilişkin yatırım politikalarına karar vermek

g) Telif gelirleri ve tazminatlar ile bu gelirlerle yapılan yatırımlardan elde edilen gelirden kesilecek birlik payı ile kültürel sosyal amaçlarla yapılacak kesintileri belirlemek

ğ) Dağıtım yönergesi ve diğer yönerge önerilerini karara bağlamak

h) Giriş ve yıllık ödenti miktarını belirlemek

ı)  Birlik zorunlu organlarının başkan ve üyelerine verilecek ücretleri belirlemek

i) Yönetim kurulunun genel kurulda incelenmesini istediği hususları görüşmek ve karara bağlamak

j)  Şube/temsilcilik açılmasına karar vermek

k) Birliğin amacına ve faaliyet alanına ilişkin şirket kurmasına ve kurulmuş olan şirketlere ortak olmasına dair kararı onaylamak

l)  Taşınır/taşınmaz mal alınması ve satılması, bunlar üzerinde ayni haklar tesis edilmesi için yönetim kuruluna yetki vermek,

m) Risk yönetim politikasına karar vermek

n) Birliğin borç almasının , borç vermesini ya da alına borçlar için teminat vermesini onaylamak

o) Mevzuat ve Birlik Tüzüğü ile verilmiş diğer görevleri yapmak.

 p ) k-l-m-n bentlerinde sayılan hususlar için ayrı ayrı veya toplu olarak denetleme kuruluna yetki vermek

Genel kurulun toplanması 

Madde 21

Olağan Genel kurul , iki yılda bir  Mart ayının sonuna kadar genel merkezin bulunduğu ilde veya yönetim kurulunun uygun gördüğü yerde Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır.

Genel kurul; Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya genel kurulda oy kullanma yetkisine sahip olan üyelerden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

Yönetim Kurulu yazılı istek yazısının kendisine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulunun veya toplantı isteğinde bulunan üyelerin başvurusu üzerine Bakanlık, Yönetim Kurulu üye sayısı kadar genel kurulda oy kullanma yetkisine sahip olan üyeyi, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel kurul toplantısı Yönetim Kurulu kararı ile elektronik ortamda da gerçekleştirilebilir.

 

 

 

Genel kurul toplantıya çağrı usulü

Madde 22

Yönetim kurulu tarafından en az on beş gün önceden toplantının günü, saati, yeri, gündemi ve toplantıya katılma hakkı bulunan üyeleri içeren bir liste ile yazılı olarak bildirilmek veya üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır .

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı yeri, günü, saati ve gündemi, toplantı gününden en az on beş gün önce toplantıya katılacak üyelerin listesiyle birlikte Bakanlığa yazı ile bildirilir.

Genel kurul toplanma ve karar yeter sayısı

Madde 23

Genel kurul, toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin tam sayısının yarısından bir fazlasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantının yapılabilmesi için, katılan üye sayısının, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Teknik - Bilim Kurulu ve Haysiyet Kurulları asıl üye sayılarının toplamının iki katından az olmaması gerekir.

Genel kurul üyeleri bir başka üyeye verdikleri noterden onaylı vekâletname ile oy kullanabilirler. Her üye ancak bir üyenin vekâletini alabilir. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri genel kurulda vekâletname ile temsil edilemez. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri de başka bir üyeyi vekâleten temsil edemez.

Genel kurul kararları, toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile alınır. Ancak tüzük değişikliği ve birliğin feshi kararları, ancak hazır bulunan oyların üçte iki çoğunluğuyla alınır.

Genel kurul toplantı usulü

Madde 24

Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınamaz. Oy kullanma hakkı bulunmayan üyeler ile Birlikçe uygun görülen kişiler ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Birlik organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine veya yetkilendirdiği kişilere kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşısını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan oyların en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Birlik tahmini bütçesinin genel kurulda kabul edilmesinden sonra, gider artırıcı veya gelir azaltıcı bir karar alınması halinde, tahmini bütçe karara uygun olarak revize edilir ve genel kurulda yeniden oylanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı, başkan vekili ile yazman tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı, bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel kurul toplantıları, Yönetim Kurulunca karara bağlanması halinde, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde elektronik ortamda gerçekleştirilebilir.

Genel kurul sonuç bildirimi

Madde 25

Genel kurul sonrası 15 gün içerisinde  aşağıda sayılan bilgi ve belgeler Bakanlığa verilir ;

a)Birlik organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri içerecek şekilde usulüne uygun olarak doldurulmuş olan ve Yönetmeliğin eki EK-2’de yer alan GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ.

b) Genel kurul kararlarının birer örneği.,

c)Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış birlik tüzüğünün son şekli.

(2) Genel kurul sonuç bildirimi aynı süre içerisinde mülki idare amirliğini de verilir.

(3) Genel kurul sonuç bildirimleri, birlik Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bu maddede ki bildirimlerin yapılmamasından Yönetim Kurulu Başkanı sorumludur.

Yönetim kurulu

Madde 26

Yönetim kurulu genel kurulca asıl üyeler arasından iki (2) yıl için gizli oyla seçilen en az beş (5) üyeden oluşur. Ayrıca üye sayısınca yedek üye seçilir. Yönetim kurulu, seçimi izleyen yedi (7) gün içinde asıl üyeler arasından bir başkan, en az bir başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer. Kurul, başkanın, yokluğunda yardımcısının çağrısıyla toplanır.

 

 

 

 

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri

Madde 27

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Birlik üyelerinin ortak çıkarlarını korumak.

b) Birlik üyelerinin haklarının idaresi ve takibi için gerekli çalışmaları yapmak ve üyelerinin haklarına tecavüz durumunda her türlü adli, idari ve icrai yollara başvurmak.

c) Birlik kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını sağlamak.

ç) Meslek birliğinde çalışacak personeli görevlendirmek, görevlerine son vermek, bu kişilerin özlük, unvan, ücret, sosyal hakları ve çalışma esasları ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemek.

d) Bütçeyi hazırlamak ve genel kurula sunmak.

e) Birlik tüzüğünde yapılacak değişiklik önerilerini hazırlamak ve genel kurula sunmak.

f) Birlikçe tahsil olunacak tazminat ve telif ücretlerinden kesilecek birlik payını genel kurula sunmak.

g) Tarifeleri hazırlamak.        

ğ) Üyelik başvurularını karara bağlamak.

h) Birlik tüzüğü ile öngörülen kriterler doğrultusunda üyelik türlerine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek.

ı) Birliğin çalışma ve işleyişine ilişkin yönergeleri hazırlamak ve genel kurula sunmak.

i) Birliğin takip edeceği haklar için gerekli olan sözleşme tipleriyle, hak sahiplerine yardımcı olmak üzere onların ilgililerle yapacakları sözleşme tiplerini hazırlamak.

j) Denetleme Kurulu raporlarının tesliminden itibaren birer örneğini on beş gün içinde Bakanlığa göndermek.

k) Yıllık şeffaflık raporunda yer alan mali bilgiler ile birliğin hesaplarını yeminli mali müşavire onaylatmak.

l) Genel kurul gündemini belirlemek ve gündeme konu bilgi ve belgeleri genel kurul toplantısından en az on beş gün önce üyelerin bilgisine sunmak.

m) Temsilcilik açılmasına karar vermek.

n) Birliğin aynı amaçlı uluslararası kuruluşlara katılmaları veya bunlarla işbirliği yapmaları konularında karar vermek.

o) Kuruluş amaçlarıyla ilgili konularda Bakanlıkla işbirliği ve iletişim sürecini yürütmek.

ö) Birliğin amacına ve faaliyet alanına ilişkin şirket kurmasına ve kurulmuş olan şirketlere ortak olmasına dair karar almak ve onaya sunmak.

p) Taşınmaz mal alınması ve satılması, bunlar üzerinde ayni haklar tesis edilmesi kararı almak ve onaya sunmak.

r) Birliğin borç almasına, borç vermesine ya da alınan borçlar için teminat vermesine karar vermek ve onaya sunmak.

s) Kanunun 81 inci maddesi gereğince kurulacak komisyonda görev alacak birlik temsilcilerini tespit etmek.

ş) Mevzuat ve birlik tüzüğüyle verilen diğer işleri yapmak.

Birliğin Temsili

Madde 28

Birlik Yönetim Kurulu başkanı tarafından temsil edilir. Temsil yetkisi, gerektiğinde yönetim kurulu kararıyla üyelerden bir veya birkaçına devredilebilir. Hakların izlenmesinde, Birliğin kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve üçüncü kişilerle ilişkilerinde Genel sekreter veya Şubenin en yüksek görevlisine, yönetim kurulu kararıyla imza yetkisi verilebilir.

Denetleme kurulu

Madde 29

Denetleme kurulu, genel kurulca asıl üyeler arasından iki (2) yıl için seçilen en az üç (3) üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Denetleme kurulu seçimi izleyen yedi (7) gün içinde asıl üyeler içinden bir başkan seçer.

Denetleme kurulunun görevleri

Madde 30

Denetleme kurulu,

a) yönetim kurulunun tüm işlemlerini

b) birliğin defter, hesap ve kayıtlarını

c) telif gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmaları

d) harcamaların mevzuata ve birlik amacına uygun olup olmadığını 1 yılı geçmeyen aralıklarla denetler , bu hususlara ilişkin denetim sonuç raporlarını yönetim kuruluna, toplandığında genel kurula yazılı olarak sunar.

Teknik-bilim kurulu

Madde 31

Teknik-bilim kurulu genel kurulca asıl üyeler seçilen en az üç (3) üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Teknik-bilim kurulu, seçimi izleyen yedi (7) gün içinde asıl üyeleri arasından bir başkan seçer.

 

 

 

Teknik-bilim kurulunun görevleri

Madde 32

Teknik-bilim kurulu, meslek birliğinin uzmanlık alanına giren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, ilgili kurullara önerilerde bulunmak, yönetim kurulunca incelenmesi istenilen konularda raporlar düzenlemek, bunların bir örneğini yönetim kuruluna, bir örneğini de denetleme kuruluna vermek ve Birlik Tüzüğünde belirtilen diğer işleri yapmakla görevlidir.

Kurul Başkanınca veya kurulca gerekli görülürse konuyla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri veya kişiler bilgi ve görüşleri alınmak üzere kurul toplantılarına çağırılabilir.

Haysiyet Kurulu

Madde 33

Haysiyet kurulu genel kurulca asıl üyeler arasından seçilen en az üç (3) üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Kurul seçimi izleyen yedi (7) gün içinde asıl üyeler arasından bir başkan seçer.

Haysiyet kurulunun görevleri

Madde 34

Disiplin kurulu yönergesini uygulamakla görevlidir. Yönergesi haysiyet kurulunca hazırlanır, yönetim kurulunca incelenir ve genel kurulca kabul edilir.

Haysiyet Kurulu resen ya da yönetim kurulunun talebi üzerine disiplin incelemesi yapabilir.

Birlik Tüzüğünde öngörülen hallerde üyelikten çıkarma cezası ile disiplin yönergesinde öngörülen diğer disiplin cezaları haysiyet kurulunca verilir.

Birlik haysiyet kurullarının kararlarına karsı yargı yolu açıktır.

Zorunlu organların toplantı ve karar yeter sayıları

Madde 35

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Kurulu ve Teknik - Bilim Kurulları en az üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla karar alır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyelerin ilgili kurul üyeliği düşer.

Şubeler

Madde 36

Birlik, ihtiyaçları doğrultusunda yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararıyla şube açabilir. Şubeler kendi bölgelerindeki üyelerle Birlik merkezi arasındaki Bağlantıyı sağlarlar.

Şubelerde çalıştırılacak personel, birlik personeli statüsündedir. Şubenin adresi Yönetim Kurulu kararıyla şube yetkilisi olarak görevlendirilen kişi tarafından Bakanlığa yazıyla bildirilir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Birliğin Gelirleri

Madde 37

Birlik gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Telif gelirlerinin ve tazminatların tahsilinden elde edilen gelirler ile bu gelirlerin yatırımından doğan gelirler.

b) Giriş aidatı ve üyelik aidatı gelirleri ile telif gelirlerinin ve tazminatların tahsilinden elde edilen gelirlerden kesilecek birlik payları.

c) Bağışlardan ve ölüme bağlı tasarruflardan elde edilen gelirler.

ç) Sahip olduğu herhangi bir malvarlığı ile bu varlıklarından doğan gelirler.

d) Diğer gelirler.

Telif gelirlerinin ve tazminatların tahsilinden elde edilen gelirler ile bu gelirlerin yatırımından doğan gelirler , diğer gelirlerden ayrı bir hesapta tutulur.

Dağıtım ve Dağıtım Yönergesi

Madde 38

Telif geliri, birlik payı düşüldükten sonra, tazminat bedelleri ise tahsili giderleri ile birlik payı düşüldükten sonra tahsil edildiği mali yılın sonundan itibaren en geç dokuz ayı geçmemek kaydı ile mümkün olan en kısa sürede ödenir. Belli durumlarda bu süreler uzatılabilir.

Dağıtım yönergesi dağıtım kriterleri ile dağıtılamayan gelirlere ilişkin kuralları içerir.

Dağıtımlara ilişkin ödeme listesi yıllık olarak Bakanlığa bildirilir.

Dağıtılamayan Gelirler

Madde 39

Temsil edilen hak sahiplerine ödenmesi gereken ancak ilgili hak sahiplerinin tespit edilememesi veya ulaşılamaması nedeniyle 38. maddede belirlenen tarihe kadar dağıtılamayan miktarlar, birlik tarafından ayrı bir hesapta tutulur.

Temsil edilen hak sahiplerini tespit etmek ve ulaşmak için 38. maddede belirlenen sürenin bitiminden sonra en geç üç ay içerisinde, temsilcilik sözleşmesi bulunan kuruluşlara ilgili bilgileri  (eser veya bağlantılı hak konusunun adı, hak sahibinin adı, ilgili yayımcı veya yapımcı ile hak sahibinin tanımlanmasına yardımcı olabilecek diğer bilgiler )  iletmek başta olmak üzere, gerekli tüm tedbirler alınır.  Alınan tedbirlere rağmen, üç aylık sürenin bitiminden en geç bir yıl sonra söz konusu bilgileri internet sitesinde yayımlanır.

Hak sahiplerinin tespitine ve ulaşılmasına yönelik tüm tedbirlerin alınmasına rağmen gelirlerin tahsil edildiği mali yılın sonundan itibaren üç yıl içerisinde hak sahiplerine dağıtılamayan tutarlar ve bu tutarlardan elde edilen faiz ve diğer gelirler, hak sahiplerinin hakları saklı kalmak kaydı ile dağıtım yönergesi kapsamında kullanılır.

Huzur hakkı Ödemeleri

Madde 40

Birlik zorunlu organlarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Zorunlu organ üyeleri dışındaki üyelere ücret ve huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez.

Birlik hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları, genel kurul tarafından tespit olunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Birlik Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi

 

Genel Kurul kararıyla fesih

Madde 41

Genel kurula katılan üye sayısının üçte ikisinin oyu ile meslek birliğinin feshine karar verilebilir. Fesih kararı, genel kurul divan başkanı tarafından on beş gün içinde Bakanlığa bildirilir.

Kendiliğinden Sona Erme

Madde 42

Birlik ;

a) Birlik faaliyet izninin verildiği tarihten itibaren altı ay içinde ilk genel kurul toplantısının yapılmaması ve zorunlu organlarının oluşturulmaması.

b) 23. maddede belirtilen yeter sayının sağlanamaması nedeniyle olağan genel kurul toplantısının yapılamaması.

c) Birlik tüzüğü gereğince zorunlu organların oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi.

ç) Borç ödemede acze düşmesi.

d) Kuruluş üye sayısı koşulunun sonradan kaybedilmesi.

e) Kanunun 42/B maddesinin dördüncü fıkrası gereğince yapılması gereken olağanüstü genel kurul toplantısının yapılamaması.

hallerinde kendiliğinden sona erer. Bu hallerde Birliğin kendiliğinden sona erdiği, Bakanlık tarafından re’sen veya talep üzerine tespit edilir.         

(2) Birinci fıkranın (d) bendi aşağıdaki durumlarda uygulanır:

a) Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamında kurulan meslek birlikleri bakımından, aynı maddede belirtilen asgari üye sayısı koşulunun sonradan kaybedilmesi.

 

b) Yönetmeliğin 6 ncı maddesi kapsamında kurulan meslek birlikleri bakımından, kuruluş tarihi itibarıyla sahip olunması gereken asgari üye sayısı koşulunun sonradan kaybedilmesinin yanı sıra alanda en fazla üyesi olan meslek birliğinin üye sayısının üçte birinden daha az üyeye sahip olması.

Tasfiye

Madde 43

Genel kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen birliğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, tüzükte gösterilen esaslara göre yapılır.

Birliğin para, mal ve haklarının devri, son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde birlik adında “Tasfiye Halinde ……. Meslek Birliği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, birliğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında birliğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve borçları bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen birliklerin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Birliğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar Bakanlık kararıyla birliğin kapatıldığı tarihte aynı alanda faaliyet gösteren ve en fazla üyeye sahip birliğe devredilir. 

Para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile Bakanlığa bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, Bakanlıkça haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Bu birliklerin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri tarafından 5 yıl süreyle saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Defter ve Kayıtlar

Defter Tutma Esasları

Madde 44

Birlik, işletme hesabı esasına göre defter tutar. Ancak yıllık brüt gelirler bir milyon beş yüz bin Türk Lirasını aşması durumunda , takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur . Ancak  bu parasal sınıra bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Bilanço esasına göre defter tutulurken , üst üste iki hesap döneminde birinci fıkrada belirtilen parasal sınırın altına düşülmesi durumunda , takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Ticari işletme kurulması durumunda , ticari işletmeler için ayrıca 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Birinci fıkrada belirtilen tutar her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu gereğince tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere arttırılmak suretiyle uygulanır.

Defter ve kayıtlar

Madde 45

Birlik, aşağıda gösterilen defterleri tutmak zorundadır.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar şunlardır:

1) İşletme hesabı defteri: Birlik adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

2) Karar defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

3) Üye kayıt defteri: Birliğe üye olarak giren gerçek kişilerin kimlik bilgileri, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarası ve yetkili temsilcisinin kimlik bilgileri ile birliğe giriş ve çıkış tarihleri varsa üyelik türüne göre bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

4) Evrak kayıt defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

5) Demirbaş defteri.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar şunlardır:

1) Birinci fıkranın (a) bendinin 2, 3, 4 ve 5 inci alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan birlikler de tutar.

2) Yevmiye defteri ve büyük defter: Bu defterlerin tutulma usulünde ve kayıt şeklinde, 213 sayılı Kanun ile bu Kanunun Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına uyulur.

(2) Yukarıda sayılan defterlerden yevmiye defteri ve büyük defter Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şartı ile elektronik ortamda tutulmalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğlerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, diğer defterler ise Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da tutulabilir.

Kayıt usulü

MADDE 46

Defter ve kayıtların Türkçe olması zorunludur. Defterler mürekkepli kalemle yazılır.

Defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve notere onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir.

Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Diğer defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veya ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Yanlış rakam ve yazının çizilmesi halinde, bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır.

Defterlere geçirilen bir kayıt; kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hale getirilemez.

Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölümü hariç defterlerin satırları, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli form veya sürekli form yapraklarının sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.

Birliğe ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır.

Kayıt zamanı

MADDE 47

İşlemler, defterlere günlük olarak kaydedilir. Ancak gelir ve gider kayıtları;

a) İşlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on günden fazla geciktirilmez.

b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan belgelere dayanarak tutan birliklerde, işlemlerin bunlara kaydedilmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, işlemlerin esas defterlere kırk beş günden daha geç intikal ettirilmesine imkan vermez. Birlik defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde, kırk beş günlük sürenin dolması beklenmeden kayıtların işlenmesi zorunludur.

Hesap dönemi

Madde 48

Birliğin hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer.

Defterlerin tasdiki

MADDE 49

Elektronik ortamda tutulacak defterler hariç olmak üzere, kullanmaya başlamadan önce notere tasdik ettirilmesi zorunludur. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak yevmiye defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir. Büyük defterin ise onaylatılması zorunlu değildir.

Tasdik edilen her defter için ayrı bir tasdik numarası verilir. Birliğin adı, kütük numarası, yerleşim yeri, defterin türü, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi, tasdik numarası, tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını içeren Tasdik şerhi formu doldurulup defterin ilk sayfasına yapıştırılarak köşeleri tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir. Defterin son sayfası, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır.

Defterlerin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip etmediği kontrol edilerek mühürlenir.

Gelir ve gider belgeleri

MADDE 50

Birlik gelirleri, alındı belgesi veya fatura ile tahsil edilir. Birlik gelirlerinin tahsilinde kullanılacak alındı belgeleri, Yönetim Kurulu kararıyla bastırılır ve sayman üye tarafından kontrol edilir. Bastırılan alındı belgesi bilgilerinin onbeş gün içinde Bakanlığa bildirilmesi zorunludur. Sayman üye, boş ve kullanılmış alındı belgelerinin saklanmasından sorumludur. Birlik gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Birlik kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.

Birlik giderleri, gerçek ve tüzel kişilerden alınacak 213 sayılı Kanun gereğince düzenlenen fatura ve fatura yerine geçen belgeler ile tevsik edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yetki belgesi

Madde 51

Üyelerin yetki belgesinde belirttiği film tespitlerine ilişkin mali haklarının takibi ile ücretlerinin tahsili ve dağıtımı Birlik tarafından yapılır.

Bunun için üyeler, Kanunun 20 nci maddesi uyarınca ve değişik 80 inci maddesi çerçevesini Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenen genel esaslara uygun bir yetki belgesini birliğe verirler. Bu yetki belgesinde üyelerin mali haklarının adli makamlar ve icra müdürlüklerinde takibi ve hukuki gereklerin ilişkin açık yetki verilir.

07/11/2020 tarihinde Resmi gazetede yayınlanan “ MESLEK BİRLİKLERİNE VERİLECEK YETKİ BELGESİ  HAKKINDA YÖNETMELİK”’in ilgili  maddeleri gereğince verilecek yetki belgelerinde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur.

Hak sahipleri, meslek birliğine üye olabilmek için bu Yönetmelik esaslarına ve meslek birliklerince belirlenen koşullara uygun olarak bir yetki belgesi vermek mecburiyetindedirler. Yetki belgesi verilmesiyle birlikte, yetki belgesine konu hakları tam ruhsat şeklinde kullanma yetkisine sahip olan meslek birlikleri, bu hakların idaresi ve takibi, telif ücretlerinin tahsili ve dağıtımı konularında münhasıran yetkilidir.

Yetki belgesinde belirtilen haklar, meslek birliğinin faaliyet gösterdiği alanda hak sahibinin yayımlanmış veya alenileşmiş bütün eser ve bağlantılı hak konuları için geçerlidir. Meslek birliklerinin temsil yetkisine sahip olduğu eser ve bağlantılı hak konularının tespitinde üyeleri tarafından meslek birliklerince belirlenen yöntemle yapılan bildirimler esas alınır.

Meslek birliklerinin yurt dışındaki aynı amaçlı kurum ve kuruluşlarla yaptıkları temsilcilik sözleşmeleri de yetki belgesi niteliğindedir.

Hak sahipleri, verecekleri yetki belgelerinde ;

Yetki belgesine konu mali haklarının kullanım yetkisini en az beş yıl süre ile münhasıran meslek birliğine devretmeyi ve yetki belgesindeki sürenin sona ermesinden bir yıl önce noter aracılığıyla aksi yönde bildirim yapılmadığı takdirde bir defaya mahsus olmak üzere yetki süresinin aynı süre için uzatılmış sayılacağını,

Yetki belgesine konu mali hakların türünü ve varsa diğer hak sahiplerini ayrı ayrı göstermeyi,

Yetki belgesine konu mali hakları başkasına devrettiği takdirde meslek birliğine bildirmeyi,

Hak sahibi olunan eser ve bağlantılı hak konularını, meydana getirilmelerini takiben meslek birliğince belirlenecek yöntemle bildirmeyi,

Eser ve bağlantılı hak konularının bir örneğini meslek birliğince uygun görülecek formatta meslek birliği arşivi için vermeyi,

Meslek birliğinin, yetki belgesine konu hakları kullanmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere kendisine bildirmeksizin kullanım izni vermeye yetkili olduğunu, kabul ve taahhüt eder.

Yetki belgesi veren hak sahibinin, yetki belgesine konu hakkı başka kişilere kullandırması yalnızca meslek birliğinin izniyle mümkündür.  Ancak hak sahipleri, meslek birliğini yetkilendirmiş olsalar dahi, eserlerinin ve bağlantılı hak konularının ticari olmayan amaçlarla kullanımına, meslek birliğince belirlenmiş yönteme uygun olarak izin verme hakkına sahiptir.

Hak sahibi, yetki belgesinde belirtilen haklarını, kısmen veya tamamen başkalarına devredebilir. Bu durumda yetki belgesi, devredilen haklar ile eser ve bağlantılı hak konuları bakımından feshedilmiş sayılır ve yetki belgesi geçerli olduğu sürece dağıtım bedelleri meslek birliğine bildirilen kişiye yapılır.

Güncel yönetmelik uyarınca birlik tarafından hazırlanan tip yetki belgelerinin , mevcut hükümler uyarınca üyelerce imzalanarak , Birlik’e teslimi gerekmektedir. Daha önce yetki belgesi vermiş üyelerin de yönetmelik uyarınca hazırlanan tip yetki belgelerini imzalayarak Birlik’e teslimi zorunludur.

Film tespitlerinin bir örneğinin birliğe verilmesi

Madde 52

Birliğe üye olanlar, hakların idaresini verdikleri film tespitlerinin bir örneğini, çoğaltılmayanların maket, resim, veya fotoğraflarını ya da diğer fiziki ortamlara yüklenmiş biçimlerini, Birlikçe hazırlanan bildirime bağlı olarak tesis edilecek arşiv için birliğe vermek zorundadır.

Birlik oluşturacağı arşiv için kendi alanlarında faaliyet gösteren kamu tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yapabilir.

 

 

 

 

Uluslararası kuruluşlarla ilişkiler

Madde 53

Birlik, yurt dışındaki aynı amaçlı kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve özel hukuk tüzelkişi ve kurumlarıyla işbirliği yapabilir. Bu işbirliği sonucunda yapılacak protokoller ve faaliyetler Bakanlığa bildirilir.

Birlik uluslararası meslek birlik veya üst kuruluşlarına  üye olabilir.

Kullanıcılarla ilişkiler

Madde 54

Birlik kullanıcılarla ilişkilerini dürüstlük ve iyi niyet ilkelerine uygun şekilde yürütür.

Birlik , kullanıcıların lisans sözleşmesine ilişkin bilgi taleplerini gecikmeksizin cevaplandırır. Gerekli bilgiler alındıktan sonra objektif ve ayrımcı olmayan koşullarda kullanıcılara lisans sözleşmesi önerilir ya da gerekçesi belirtilerek talebin kabul edilmediği bildirilir.

Birlik, lisans sözleşmesi hakkında bildirimde bulunmak da dahil olmak üzere, kendisi ile elektronik araçlar vasıtası ile iletişim kurulmasına imkan tanır.

Şikayet başvuru süreçleri

MADDE 55

Birlik; üyelerinin, temsil anlaşması yaptıkları kuruluşların ve kullanıcıların kendileri ile ilgili iş ve işlemlerine ilişkin şikayetlerini etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.

Yıllık şeffaflık raporu

MADDE 56

Birlik tarafından takvim yılı esas alınarak, her yıl ağustos ayı sonuna kadar Yönetmeliğin eki EK-3’te yer alan “MESLEK BİRLİKLERİ TARAFINDAN HAZIRLANACAK YILLIK ŞEFFAFLIK RAPORUNDA YER ALMASI GEREKEN BİLGİLER”de belirtilen konuları içeren şeffaflık raporu düzenlenir ve en az beş yıl boyunca internet sitesinde yayınlanır.

İnternet Sitesi

MADDE 57

Birlikleri kurumsal internet sitesinde; birlik tüzüğü ve yönergeleri, üyeliğe ilişkin hususlar, tip yetki belgesi, aidatlar, kesinti oranları, temsil sözleşmesi yapılan uluslararası kuruluşların listesi, şikayet başvuru süreçleri, tarifeler, indirim ve ödeme kolaylıkları, standart lisans sözleşmeleri, üye ve repertuvar bilgileri, genel kurul kararları, zorunlu organların üyeleri, iletişim bilgileri ve yıllık şeffaflık raporu yayınlar ve güncel tutar.

Birlik zorunlu organ üyelerinin yükümlülükleri

MADDE 58

Birlik zorunlu organ üyeleri, görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve birliğin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadır.

Birliklerin Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri, aşağıdaki bilgileri yıllık olarak hazırlar ve genel kurula beyan eder:

a) Meslek birliğinden hak sahibi olarak alınan tutar.

b) Meslek birliğinden alınan diğer ödemeler ve bu gelirin nereden elde edildiği.

c) Meslek birliğinden elde edilen herhangi bir menfaat.

ç) Kişisel çıkarlar ile meslek birliği çıkarları arasında veya meslek birliğine karşı yükümlülükler ile başka kişilere ilişkin yükümlülükler arasında olabilecek fiili veya muhtemel çatışma.

Bakanlığın Denetimi

Madde 59

Birlik idari ve mali yönden Bakanlığın denetimine tabidir. Birliğin yönetim yerleri, şubeleri ve her çeşit eklentileri, defterleri, hesap ve işlemleri Bakanlık tarafından her zaman denetlenebilir.

Denetleme sırasında, denetim yapmakla görevlendirilenler tarafından istenecek her türlü defter, belge ve yazıların, Birlik yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, kasa veya veznenin kontrol ettirilmesi, yönetim yerleri, şubeler ve eklentilerine girme isteminin yerine getirilmesi zorunludur.

İşlemlerde usulsüzlük görülmesi, sahtecilik veya inancı kötüye kullanma suçlarının işlendiğinin tespiti halinde, ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Yapılan denetim sonucu, Bakanlık tarafından Birliğe yazı ile bildirilir.

Bakanlık gözlemcisi

Madde 60

Birliğin genel kurul toplantılarında Bakanlık, bir temsilcisini gözlemci olarak görevlendirebilir.

Yönergeler

Madde 61- Birlik, Tüzükte öngörülen yönergeleri genel kurul dışındaki zorunlu organların oluşmasından sonraki altı (6) ay içinde yürürlüğe koyar.

İlgili mevzuat

Madde 62

Bu Film Yapımcıları Meslek Birlik Tüzüğü’nde hüküm bulunmayan hallerde “TELİF HAKLARI ALANINDA MESLEK BİRLİKLERİ YÖNETMELİĞİ” hükümleri le 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

 

 

 

Yürürlük

Madde 63

Bu Tüzük Bakanlık tarafından izin verilmesinden sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde64

Bu Tüzük hükümlerini Genel Kurul adına Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) Yönetim Kurulu yürütür.