GİZLİLİK POLİTİKASI

1.Amacı

Temel hak ve özgürlükler alanında son dönemde küresel ölçekte yaşanan hukuki düzenlemelerin en önemli konusunu şüphesiz kişisel veri güvenliği teşkil etmektedir. Hukuki ya da sosyal statüsüne bakılmaksızın her bir bireyin sahip olduğu kişisel nitelikli bilgilerin gizliliği/mahremiyeti alanında AB’nde 2016 yılında yürürlüğe giren bir Regülasyon, üyelik müzakereleri sürecini yürüten ülkemizi de etkilemiştir. Nihayetinde,  ülkemizde kişisel veriler konusu ilk önce 2010 yılındaki Referandum ile anayasal bir güvenceye kavuşmuş, akabinde de 2016 yılında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmiştir.

Bu düzenlemeler doğrultusunda, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun verdiği yetkiyle,  (mülga)  Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük ile kurulan, tu?zelkis?ilig?e sahip, FİLM YAPIMCILARI MESLEK BİRLİĞİ (ya da FİYAB) da, yürüttüğü tüm iş ve işlemler  nedeniyle temas ettiği kişisel verilerin güvenliği ve işlenmesi konusunda, evrensel nitelikli şeffaflık (Transparency) ve hesap verebilirlik (Accountability) ilkeleri uyarınca benimsediği ilke, usul ve esasları görünür ve bilinir kılmak amacıyla İşbu Politika belgesini hazırlamıştır.

2.Kapsamı ve Değiştirilmesi

FİYAB tarafından hazırlanan bu Politika belgesi öncelikle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK”) uygun olarak hazırlanmıştır.

5846 sayılı Kanunun ve Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmelik (“Yönetmelik”) ve Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) Tüzüğünde (“Tüzük”) öngörüldüğü gibi, Filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların haklarının idaresini sağlamak üzere kurulan  FİYAB, yasal ve idari faaliyetlerini yerine getirirken belirli kişi grupları ile temas halindedir. İşbu belge de, söz konusu kişilere ait elde edilen verilerin korunmasına yönelik düzenlemeleri içerir.

Bu doğrultuda;

 • 5846 sayılı Kanunda bağlantılı hak sahibi olarak tanımlanan FİYAB üyesi Film Yapımcıları  başta olmak üzere,
 • Yapımcı firmaların çalışan ve temsilcilerine,
 • FİYAB yöneticileri, organ üyeleri ve çalışanlarımıza,

?? ÜÇÜNCÜ KİŞİLER:

 • Mal ve hizmet tedarikçilerimiz ile, eğitim, seminer, festival ve projeler gibi FİYAB etkinliklerinde yer alan gerçek kişilere,
 • Denetim ve bildirim yükümlülüğü altında olduğumuz Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi ilgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerine
 • Hakların takibi ya da açılan davalar nedeniyle kullanıcı ya da davalı taraflara 

ait kişisel veriler, 5846 sayılı Kanun ve bağlı Yönetmelikler ile sair mevzuattan kaynaklanan faaliyet ve görevlerimizi yerine getirebilmek amacıyla elde edilmekte ve  kullanılmaktadır.

Yine sayılan kişi gruplarına ait bazı veriler; Meslek Birliği olmanın verdiği görev ve yetkiler, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi kurum ve otoritelere bildirim gibi hukuki yükümlülükler, 5846 sayılı Kanun Tüzük, Yönetmelik ve bağlı olduğumuz diğer mevzuat ve uygulamaların öngördüğü işlemler nedeniyle kullanımı gerektiğinde, her hangi bir kişiyi tanımlayabilir olmaktan çıkarılarak anonimleştirilmektedir. Böylece, ilgili meslek koluyla ilgili ihtiyaç duyulan genel nitelikli ve istatistiki amaçlarla kullanılabilmekte olup 6698 sayılı Kanun ve dolayısıyla da Politikamız kapsamında değildir.

FİYAB, işbu Politikamızla birlikte kurumsal nitelikli diğer politikalar ve iç düzenlemelerimizi, 6698 sayılı Kanun, KVK Kurulu Kararları gibi diğer alt düzenlemelere, sektörel mevzuat ve normlara uygun olmak ve daha üst seviyede kişisel veri güvenliği hedefleri doğrultusunda değiştirme hakkına sahiptir.

3.Kişisel Verilerin İşlenmesi İle İlgili Temel Kurallar

a.Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: FİYAB, topladığı ya da kendisine diğer kanallardan gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların                 hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir.

b. Doğru ve gerektiğinde güncel olma: FİYAB, kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet             kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir.

c. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Kişisel veriler, ancak sunulan hizmet ve faaliyetler sırasında alınan onayın amaçlarıyla sınırlı şekilde              işlenir. Mevzuatın öngördüğü amaç dışında veriler işlenmez, kullanılmaz ve kullandırtılmaz.

d. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: FİYAB, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.

e. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: FİYAB’ın, mevzuat gereği topladığı üyelik           kaydı ve   yetki belgesi gibi mevzuat kaynaklı iş ve işlem süreçlerinde elde ettiği verilerin saklanması konusunda ilgili mevzuatında belirgin bir süre     öngörülmemiştir. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerindeki uyuşmazlıklarda yargı mercilerince bilgi belge talep edilen resmi nitelikli merci olması   nedeniyle söz konusu tüm kayıtlar FİYAB arşivinde saklamaktadır. Bunun dışında, çalışanlar, iş ilişkisinde bulunulan diğer kişiler ilgili veriler, İş Kanunu,  Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu gibi diğer mevzuatta öngörülen süreler boyunca muhafaza edilir. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında FİYAB     veriyi siler, yok eder ya da anonimleştirir. Bu hususlarda Kişisel Verileri Saklama, Silme ve İmha Politikasında öngördüğü süre ve usullere riayet eder.

4.Veri Minimizasyonu İlkesi

Azami Tasarruf ya da Cimrilik İlkesi olarak da bilinen bu ilke uyarınca, FİYAB olarak olabildiğince işin gerektirdiği sayı ve nitelikte veriye temas edilmesi hedeflenmektedir. Unutulmamalıdır ki, üyelikle ilgili tüm  iş süreçleri ve Yetki Belgesi düzenlenmesi için Tüzük eki standart formlarda ve Meslek Birliklerine Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik’de yer alan kategorilerdeki verileri eksiksiz olarak toplamakla yükümlüyüz. Öte yandan, yine aynı prensip doğrultusunda, FİYAB hizmetleri dışında kalan diğer faaliyetler için FİYAB’a ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle, üyelerimiz dışında kalanlar için hangi verileri toplayacağımız işleme amacına göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Gerek FİYAB’a bildirilen ve gerekse FİYAB faaliyetleri kapsamında üretilen üyelik numarası gibi diğer veriler de FİYAB bilişim sistemlerine aktarılır. Talep edildiğinde Bakanlığa iletilir. Amaca hizmet etmeyen ya da işlevi olmayan bilgiler sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir.

5.Kişisel Verilerin Silinmesi

FİYAB zorunlu organlarında yer alan üyeler ve  yöneticilerin yanı sıra, meslek birliği üyeleri ve 2 nci maddede sayılan diğer gerçek kişilerin tüm kişisel verileri ilgisine göre fiziki ve elektronik ortamlarda FİYAB arşivinde saklanmaktadır. Üyelerimizin mali haklarının meslek birliğine devrine yönelik yetki belgesindeki en az 5 yıllık süre dışında, verileri içeren kayıt ve belgelerin saklanması konusunda mezkur 5846 sayılı Kanunda ve alt mevzuatta bir süre öngörülmemiştir.

Bunlar dışında kalan, FİYAB çalışanları ve  diğer üçüncü kişilerle ilgili İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu gibi diğer yasalarda öngörülen saklama süresi gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında FİYAB tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

6.Doğruluk ve Veri Güncelliği

Meslek Birliği üyesi olmaya yönelik öngörülen tüm işlem ve prosedürler, FİYAB’ın 5846 sayılı Kanun ve alt mevzuattan kaynaklı ana faaliyetidir.  Bu nedenle, herhangi bir hak ihlali ya da zarar doğmaması adına, üyelik ya da yetki belgesi nedeniyle beyan edilen bilgiler üzerinden (kimlik ve iletişim bilgileri gibi), elektronik ortamda bazı resmi kanallar aracılığıyla da teyit işlemi yapıldıktan sonra işleme yapılmaktadır. Diğer yandan ise, işçi-işveren arasında kurulacak sözleşme ilişkisinin gereği olarak FİYAB çalışanlarının, ya da, FİYAB ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak cihetine gidilebilir. İlke olarak başlangıçta beyan edilen veriler doğru kabul edilir. FİYAB, kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır.

7.Gizlilik ve Veri Güvenliği

Hukuki niteliği itibariyle kişisel veriler gizlidir ve FİYAB bu gizliliğe riayet etmektedir. Fiziki ve elektronik kayıtlarımızdaki kişisel verilere FİYAB içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. FİYAB tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve veri sahibinin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Resmi nitelikli kurum ve kuruluşlar dışındaki diğer üçüncü taraflarla veri paylaşımı söz konusu olduğunda da Gizlilik Politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Hukuka uygun olarak kişisel verileri paylaştığımız kişi ya da kurumlardan da verileri koruması talep edilir.

8.FİYAB’ın Kişisel Verileri İşlemesi

FİYAB 5846 sayılı Kanun ve yönetmeliklerden kaynaklı görev ve faaliyetleri olduğu kadar, idari, mali ve teknik nitelikli iş süreçlerinde de diğer mevzuat ve meşru amaçları doğrultusunda kişisel verileri işleyebilir. Ancak veriler hiçbir şekilde hukuka aykırı hizmetler için kullanılamaz.

Bu doğrultuda FİYAB olarak öncelikle Açık Rıza prensibi dikkate alınmakta, ya da  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 inci maddesindeki Açık Rıza şartı dışındaki veri işleme şartlarından uygun olan kriter aranmaktadır.  Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin süreçler, her bir işlem ve prosedür için hazırlanmış aydınlatma metinlerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir.

 “Hukuki Yükümlülük” veya “Kanunda Açıkça Öngörülme” Şartları:

6698 sayılı Kanun uyarınca kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir.

Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır. Bu doğrultuda, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserler Kanunu ile birlikte aynı Kanuna dayanılarak ihdas edilen;

 • Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği
 • Meslek Birliklerine Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik
 • Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt Ve Tescili Hakkında Yönetmelik
 • Fikrî Haklar Ortak Veri Tabanı Yönetmeliği
 • Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) Tüzüğü

gibi alt mevzuattan kaynaklanan işlemler nedeniyle, hak sahibi meslek birliği üyeleri, FİYAB zorunlu organlarının üyeleri, yönetici ve çalışanları ve üçüncü kişilere yönelik olarak kişisel veriler aşağıda sayılan amaç, görev ve faaliyetler doğrultusunda 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki şartlardan uygun olan uyarınca onay alınmadan işlenebilmektedir:

a.Meslek Birliği Üyesi Hak Sahiplerine Yönelik Veri İşleme Faaliyetleri

 • Üyeliğe yönelik başvuru, çekilme, çıkarma süreçlerinin yürütülmesi,
 • Eser sahiplerinden ve icracı sanatçılardan Yetki Belgesi düzenlenerek mali hakları kullanma yetkisinin devralınması,
 • Filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının ortak çıkarlarını korunması ve  hakların izlenmesi,
 •  Hak sahiplerinin 5846 sayılı Kanundan kaynaklı haklarının idaresi ve takibi, alınacak ücretlerin tahsili ve hak sahiplerine dağıtımı,
 • Filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının gelişmesini ve kamuoyu tarafından tanınması,
 • Üyelere ait film tespitlerinin her biçimdeki nüshalarının ticari amaçlarla kullanılmasını kontrol ve takip edilmesi, izinsiz kullanımları önlemek için gerekli tedbirleri alınması,
 • Üyelere ait film tespitlerinin kullanımlarına ilişkin sözleşmelerin yapılması, uygulanması ve anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik çalışmalarda ve diğer ilgili alan meslek birlikleri ile işbirliği yapılması,
 • Fikri ve Sınai haklar Mahkemeleri ve yargı mercileri nezdinde açılacak dava süreçlerinin takibi, Mahkemelerin bilgi ve belge taleplerine cevap verilmesi
 • FİYAB zorunlu organlarının seçimi amacıyla rutin olarak ya da FİYAB Yönetimince gerekli görülen hallerde FİYAB Genel Kurul faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yapımcı Belgesine ilişkin faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Eser ve bağlantılı haklara dair ortak veri tabanı oluşturulması

b.FİYAB Zorunlu ve İhtiyari Organlarının Üyeleri, Yöneticileri ve Çalışanlarının Kişisel Verilerinin İşlenmes

Hukuki Yükümlülükler Gereği Yönetici ve çalışanların Verilerin İşlenmesi

FİYAB organ üyeleri, yönetici ve çalışanlarına ait kişisel verileri, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi, mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi veya (kamusal) resmi nitelikli prosedürlerin tamamlanması amacıyla ayrıca onay almadan işleyebilir. Bu husus, Kanundan ve yukarıda sayılan Yönetmelikler ve sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerle sınırlıdır. Bu doğrultuda;

 • Bakanlık nezdinde Meslek Birliği kuruluş işlemlerine yönelik işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Genel Kurul faaliyetlerinin yapılmasına yönelik davet ve diğer seçim organizasyonlarının yerine getirilmesi ,
 • Genel Kurul çalışmaları sonucunda Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Teknik Bilim Kurulu ve Haysiyet Kurulunun teşkili,
 • Organ üyeleri ile FİYAB başkanı, Genel Sekreter ve diğer yöneticilerin Bakanlığa ve Valiliğe bildirilmesi,
 • Çalışanlarla işçi-işveren ilişkisinin gereklerine uygun olarak yasal ve idari iş süreçlerinin yürütülmesi,                                                                    

faaliyetleri nedeniyle aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirir..

Her halükarda Veri Sorumlusu olan FİYAB, yönetici ve çalışanlarına ait verilerin gizliliği ve korunmasını temin eder.

c.Üçüncü Kişilerin Verileri

 • Hakların takibi ve tahsilinin yapılmasına yönelik olarak Filmlerin Kullanıcıları ile Kullanım sözleşmeleri ve diğer işlemlerin yürütülmesi,
 • FİYAB üyeleriyle temas kurmak isteyen üçüncü kişilerin bilgilerinin amacına uygun şekilde sadece üyelerle paylaşılması,  
 • Diğer yandan, üyelerimiz dışında, üniversite öğrencileri ya da film sektöründe yer almak isteyenlere yönelik olarak FİYAB bünyesinde kurs, eğitim vb. etkinlik ve faaliyetler düzenlenmesi nedeniyle kayıt, katılım, ödeme vb. iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ayrıca, FİYAB’ın ihtiyaç duyduğu eğitim, seminer vb. eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile  idari ve teknik nitelikli diğer mal ve hizmetlerin tedariği

      amaçlarıyla üçüncü kişilerin verileri de yine aydınlatma yapılmak ve gerektiğinde  açık rıza alınmak suretiyle işlenebilmektedir.

Üyelerimiz, yönetici ve çalışanlarımızın aktarıma konu olabilecek kişisel verileri ise, veri aktarım sözleşmeleri ya da alınan gizlilik taahhütnameleri ile ancak hizmetin gerektirdiği kadar paylaşılmakta ve bu kişilerden mutlaka veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin tedbirleri alması talep edilir.

9. Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi

6698 sayılı Kanun’a göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veri’dir.

İş pratiği ve faaliyet konusu itibariyle FİYAB’ın bu ketegoride yoğun ve rutin bir veri işleme süreci söz konusu olmamaktadır. Sınırlı iş süreçlerinde elde edilen “özel nitelikli” kişisel verilerin işlenmesinde de FİYAB, Kurul tarafından ayrıca belirlenen yeterli önlemlerin hepsini almaya gayret göstermektedir. Bu kategorideki kişisel verilerin işlenme şartlarına dair ayrıca Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamız bulunmaktadır.

FİYAB, hak sahibi üyelerin ya da kullanıcıların ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, adli sicil kayıtları gibi sınırlı sayıda özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesi söz konusu olduğunda, ilgili kişinin onayı yanında KVK Kurulu tarafından ayrıca belirlenen yeterli önlemleri alır. 5846 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmeliğindeki koşulları sağlayarak FİYAB üyeliği sıfatının kazanılmasından sonraki süreçlerde de FİYAB, yasal görev ve yükümlülükler dışında üyelerle birlikte, yönetici, çalışan ve üçüncü kişilerin özel nitelikli kişisel verilerini kişinin onayı olmaksızın ancak 6698 sayılı Kanunda izin verilen hallerle sınırlı olarak işleyebilir.

10. Otomatik Sistemlerle İşlenen Veriler

Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda FİYAB, 6698 sayılı Kanuna uygun davranır. FİYAB, zorunlu organların seçim süreçlerindeki hukuki ve idari işlemlerle; entegre olunan Gelir İdaresi Başkanlığı, MERNİS gibi kamusal nitelikli merkezi veri tabanları aracılığıyla da kayıt, doğrulama ve bildirim gibi işlemler yapmaktadır. Bu süreçlerde elde edilen ve kullanılan kişisel veriler ilgili kişilerin açık rızası olmaksızın amacı dışında kullanılamaz.

11. İnternet Sayfasında Üye ve Site Ziyaretçi Bilgileri, Kurumsal Eposta ve Ekipman Kullanımı

FİYAB’ya ait internet sitemizde, Bilgi Güncelleme,  Öneri Formu gibi formlar aracılığıyla üyeler ve site ziyaretçilerine yönelik sayfalar bulunmaktadır. Bu formlar nedeniyle elektronik ortamda bazı iletişim ve kimlik bilgileri talep edilmektedir. Bunun dışında online ödeme vb elektronik uygulamalar ya da harici portallar söz konusu değildir.

Bununla birlikte, Üyeler başlıklı sayfamızda ise; eser kullanıcıları ya da davalı taraflar nezdinde farkındalık sağlanması, üyeler arasında iletişim ve koordinasyonun sağlanması amacıyla FİYAB temsil ettiği Üyelere ait bazı kimlik ve iletişim bilgilerine yer vermektedir.

Tüm bu online işlemlerle birlikte web sayfamızdaki formlar ve çerezler aracılığıyla kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler ön aydınlatma ve aydınlatma metinleri ile bilgilendirilir.

Diğer yandan, FİYAB çalışanlarına tahsis edilen bilgisayar, telefon, e-posta ve diğer uygulamalar çalışana sadece FİYAB faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile tahsis edilmiştir. Çalışan kendisine tahsis edilen ekipman ve uygulamaları özel amaçları ve iletişimi için kullanamaz. FİYAB, ofis ekipmanları ile birlikte kurumsal eposta, telefon vb. her türlü iletişim araçları içeriğindeki bütün trafik ve bilgilere dair verileri kontrol edebilir ve denetleyebilir. Çalışan da, işe başladığı ve FİYAB ile ilişiğinin kesilme süreçlerinde, kendisine tahsis edilen bilgisayarda, telefonlarda ya da diğer iletişim araçlarında iş dışında başka bir veri ya da bilgi bulundurmayacağını taahhüt etmektedir.

12. Kişisel Verilerin Yurt İçi ve Dışına Aktarılması

Öncelikle FİYAB, KVK Kurulu tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri Kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin onayına bağlı olarak Kanunun 8 ve 9 uncu maddelerini dikkate alarak yurt içi ve yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.

Bu bağlamda FİYAB;

      a. Yurt İçinde;

 • FİYAB zorunlu organlarına seçilen üyelerin verilerini; seçim döneminde oy verme işlemlerinin yönetimi, ilan ve bildirim gibi yasal görevler nedeniyle ilgili seçim kurullarına,
 • Meslek Birliği üyeleri ile birlikte organ üyeleri, yöneticiler ve çalışanların bilgilerini Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere valilik ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlara, Gelir İdaresi Başkanlığı gibi ilgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Üyelerle birlikte üye olmayan diğer gerçek kişilerin bilgilerini eğitim kurs seminer vb. hizmetler nedeniyle eğitim kurumu, danışman ve eğiticilere,
 • Yargı mercileri nezdinde hakların ve dava süreçlerinin takibi amacıyla Avukata,
 • Kullanıcı sözleşmelerinde kaynaklı ücretlerle üyelik aidatlarının tahsili ve diğer muhasebe işlemleri için anlaşmalı Banka ve Mali Müşavire,
 • Diğer yandan, yönetici ve çalışanlara ait kişisel verileri de İş Kanunu ve sosyal güvenlik mevzuatının gereklerini yerine getirmek adına yurt içinde ilgili kurum kuruluşlara,

      b. Yurt dışında;

 • Türkiye’de üretilen sinema ve televizyon yapımlarının yurt dışında teşvik ve tanıtımına ilişkin her türlü platformda gerekli aksiyonları almak amacıyla eser ve hak sahiplerinin bilgilerini uluslararası festival organizasyonlarına,
 • Hak sahibi üyeler, FİYAB zorunlu organları üyeleri, yönetici ve çalışanlarla FİYAB ile iletişim kuran diğer üçüncü kişilere ait kişisel verileri;  kurumsal e-posta hizmetlerimizin yönetimi ve işletilmesi amacıyla sunucuları Rusya’da bulunan Yandex’e,
 • Sayılan kişi grupları arasında hızlı ve etkili iletişim kanalları kurulması, etkinlik ve faaliyetler, mevzuat değişikliği vb. konularda tüm ilgililerin aynı anda bilgilendirilmesi, FİYAB faaliyetleri konusunda farkındalığın artırılması, gibi kurumsal amaçlar doğrultusunda; günümüzde yaygın olarak kullanılan ABD menşeli Whatsapp vb. anlık mesaj uygulamaları ile sosyal medya platformlarına

aktarabilir.

13. İlgili Kişinin Hakları

FİYAB, 6698 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle veri sahiplerine tanınan hakların farkında olarak, ilgili kişilerin verilerini işlemeden önce onaylarının alması gerektiği bilinciyle hareket etmektedir. Diğer yandan, 5846 sayılı Kanun ve sair mevzuat nedeniyle, meslek birliği üyeliği sıfatının kazanılmasına kadar geçen dönemde ve üyelik kaydıyla devam eden süreçte, hak sahiplerini aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirerek, açık rıza alınması gereken konularda ilgili kişilerin onayını almaktadır.

Diğer yandan, diğer üçüncü kişiler bakımından ise veri sahiplerinin, verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir. 

Bu anlamda kişisel veri sahipleri, FİYAB tarafından internet sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kişisel verileriyle ilgili olarak;

a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Buna karşın,

FİYAB bünyesinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. Kişisel veriler, üyelik, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi kamu otoritesinin kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşılabilir.

Kişisel veri sahipleri, yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini FİYAB resmi internet adresinden temin edebileceğiniz İlgili Kişi Başvuru ve Bilgi Talep Forumu’nu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) göndererek FİYAB’a iletebileceklerdir. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da FİYAB’a ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvurularınızı, iadeli taahhütlü mektupla yapmanız gerekmektedir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

FİYAB, başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve belge talep edebilir.

14. İşlem Güvenliği

FİYAB tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve üyelerimizin, çalışanlarımızın ve diğer kişilerin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede, kompleks yada büyük ölçekli bir bilişim alt yapısı olmamakla beraber, ofis bilgisayarlarındaki yazılımların lisanslı, güncel ve standartlara uygun olması, siber saldırı olasılıklarına karşı şüpheli ya da bilinmeyen gönderiler konusunda çalışanlarımızın dikkatli olması, FİYAB içinde Gizlilik Politikasına, diğer politika ve yönergelerle riayet edilmesi sağlanmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir.

15. Denetim

FİYAB, kişisel verilerin korunması konusunda gerek Denetleme Kurulu eliyle gerekli iç denetimleri yapar, ya da dış denetim desteği alır. 

16. İhlallerin Bildirimi

FİYAB, kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde, bu durumun öğrenildiği tarihten itibaren gecikmeksizin ve en geç 72 saat içinde KVK Kuruluna bildirimde bulunması gerektiği bilinciyle hareket eder. İlgilinin zararını en aza indirir ve zararı telafi eder. Kişisel verilerin dışarıdan yetkisiz kimselerce ele geçirildiğinde durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

İhlallerin bildirimi ile ilgili kurumsal internet adresimizde belirtilen usullere göre başvuruda bulunabilirsiniz.  Başvuru ve Bilgi Talep Formu için tıklayınız.

17. Güncelleme

İşbu Politika’da yapılan değişiklikler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Politika Güncelleme Tarihi

Değişiklikler