FİYAB YETKİ BELGESİ

MESLEK BİRLİKLERİNE VERİLECEK YETKİ BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 07.11.2020 tarih ve 31297 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Fikir ve sanat eseri sahiplerinin veya eserin mali haklarına sahip olanların meslek birliğine üye olmaları halinde, meslek birliğine verecekleri yetki belgesinin esasları “Fikir ve Sanat Eseri Sahiplerinin Verecekleri Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik” ile düzenlenmiştir.

Bu yönetmelikte, fikir ve sanat eseri sahiplerinin veya mali hak sahiplerinin meslek birliğine verecekleri yazılı yetki belgesinde yer alacak hususları kapsamlı olarak yer almaktadır.

Meslek Birliğine üye olan eser sahibi veya mali hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler, bu yönetmelik esaslarına uygun olarak bir yetki belgesi vermek mecburiyetindirler. Bu takdirde, eser sahibi ve mali hak sahibi gerçek ve tüzel kişilerin eserler üzerindeki mali haklarının takibi, telif ücretlerinin tahsili ve bu ücretlerin dağıtımı, meslek birliği tarafından yapılır. Yetki belgesi ile verilen bu haklar, mali hak sahibinin yetki belgesinde belirttiği eserler için geçerlidir.

Meslek birliği, yetki belgesi vermiş üyelerin temsilcisi durumundadır.

EKLER: 1- Yetki Belgesi ve eser bildirim formu

             (Yetki belgesinin son sayfasında yer alan  bölüme kaşe, imza  ve tarih atılması gerekmektedir. Yetki belgesi ekinde yer alan eser bildirim formuna  eserlerinizin bilgileri girilmeli ,

              her eserin mutlaka kayıt tescil belgesi yetki belgesi ekinde gönderilmelidir.  Eser bildirim formunda yer alan digital kopya alanına eserinizin gönderilecek formatı (vcd, dvd, bluray, usb, DivX vb )yazılmalı ve teslim edilecek formatta bir örneği gönderilmelidir.

              2- K.V.K Aydınlatma Metni (Kaşe, imza ve tarih atılmalıdır.)

              3- Açık Rıza Onay Formu (Kaşe, imza ve tarih atılmalıdır.)