10. OLAĞAN GENEL KURUL

11.03.2023 Tarihinde  Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda 10.Olağan Genel Kurulumuz yapıldı. 

Genel Kurulumuzda  alınan kararlar aşağıdadır. 

 

FİYAB- FİLM YAPIMCILARI MESLEK BİRLİĞİ

10. OLAĞAN GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

11 Mart 2023 /ANKARA

 

1- Gündem maddelerinin görüşülmesine karar verilmiş ve açılış konuşmasını birlik üyesi Avukat Mehmet Kaan Koçali yapmıştır. Genel kurul üyelerini selamladıktan sonra salonda bulunanları Saygı duruşuna ardından İstiklal Marşı’nı okumaya devam etmiştir.

 

2- Gündemin ikinci maddesi olan başkanlık divanının oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması maddesine geçildi. Divan kurulu başkanlığına Ahmet Saydam YALÇIN, 1. Katip Üye Zuhal EROL, 2. Katip üye Nalan ERKOVAN UZUN’un seçilmesi önergesi oy birliği ile kabul edilerek divan kuruluna seçilen başkan ve katip üyelere yetki verildi.   

3- Üyelerden gelen önerge doğrultusunda gündemin 14. Maddesi olan Yönetim kurulu, denetim kurulu, teknik-bilim kurulu ve haysiyet kurulu asil ve yedek üyeler ile ihtari organların (Danışma Komisyonu, Radyo ve Televizyon Yayın Komisyonu ve Bilişim Komisyonları)  seçimi maddesinin başkanın konuşmasının ardından 4. Madde olarak görüşülmesi önergesinin yönetim kurulu ve denetim kurulunun ibra edilmesi maddesi olan 5. maddenin ardından,  seçimin gündemin 6. Maddesi olarak yapılmasına  karar verildi.

4-  Başkan Metin TUNÇTÜRK Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı, yaralılara acil şifa dilektikten sonra yönetim kurulu adına konuşmasını gerçekleştirdi ve 2 yıl içinde devam eden projelerle ve yapılan faaliyetlerle ile ilgili bilgi verdi.

5-  2021-2023 yılı gelir ve giderleri ile yönetim ve denetim kurulu raporunun okunması maddesine geçildi. 2021-2023 yılı gelir ve giderleri raporunu birlik mali müşaviri Mehmet Zülfü ODABAŞI, denetim kurulunu raporunu başkan Alper Giray URHANOĞLU okudu. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi.

6- Üyerlerden listeler talep edildi. Tek liste divan kurulu başkalığına sunuldu. Seçime geçildi.

7- Öngörülen 2023-2025 bütçe tasarısının görüşülmesi ve karara bağlanması maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Sayman Halil ERDOĞAN tarafınından okunan tahmini bütçe tasarısı oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.  Halil ERDOĞAN divan başkanlığına olağan genel kurul başkanlığına üç önerge sunmak istedi. Ve önergeleri okudu. Divan başkanı Huzur hakkı ile merkez dışından gelen üyelere verilecek yolluk miktarının belirlenmesinin 8. Maddede görüşüleceğini  belirterek, gündemin 7. Maddesi olan 2022-2023 yılı meslek birliği tarifelerilerin ibra edilmesi hakkında karar alınması, gündemin takip eden maddelerinde önergelerin oya sunulmasına karar verdi.

8- 2022-2023 yılı meslek birliği tarifelerilerin ibra edilmesi hakkında karar alınması maddesine geçildi. Oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

9- Huzur hakkı ile merkez dışından gelen üyelere verilecek yolluk miktarının belirlenmesi maddesine geçildi. Bu maddeye ilişkin gelen önerge okundu.

“Önceki yıllarda 50.- TL olarak uygulanan Huzur Hakkının 100.- TL olmasını,  yine Merkez dışına çıkıldığında ve merkez dışından gelecek zorunlu organ üyeleri için yol, yemek ve konaklama harcamalarına ilaveten günlük 400.- TL harcırah verilmesini önergesi “ oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

10- Gündem maddelerinde yer alan “Giriş ve yıllık ödenti miktarının belirlenmesi ve ne şekilde tahsil edileceğinin kararı” maddesine geçildi.  Bu madde için gelen önerge okundu.

 “Fiyab- Film Yapımcıları Meslek Birliği’ne üye olmak isteyen üyelerden alınan 750.-TL giriş ödenti tutarının 1500.-TL tutarına yükseltilmesine, üyelerden toplanan aylık 50.-TL olan aidat tutarının ise 100.- TL’sı olarak tahsil edilmesi ve toplanmaya devam edilmesini Divan Kuruluna öneriyoruz.”  Önerge oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

11- Ödentilerini yatırmayan üyelerle, üyelikten çekilmek isteyen üyelerin borçlarının görüşülmesi maddesine geçildi. Gelen önerge okundu.

 “Aidat borcu olan üyelerin bugüne kadar tahakkuk etmiş aidat toplamlarının 30 Nisan 2023 tarihine kadar bir defada ödenmesi durumunda, toplam aidat tutarının %50’sinin alınmamasını divan kuruluna öneriyoruz.” Oylamaya geçildi ve oy birliği ile kabul edildi.

12-  Halil Erdoğan tarafından daha önce okunan; “Tüzüğümüzün 11.maddenin “Yararlanan üyeler hiçbir birlik organında görev alamazlar ancak genel kurula sadece izleyici olarak katılabilirler, oy kullanma hakları yoktur.” şeklinde yer alan son fıkrasının madde metninden çıkarılmasına, madde metninin:

" Eseri meydana getirmeyen ancak, miras ya da devren iktisap yoluyla veya doğrudan eserin mali haklarını kullanma yetkisine sahip olan kişiler 5 yıl süre ile sadece 1 defaya mahsus yararlanan üye olabilirler.

   Süre bitiminde veyahut yararlanan üyelik devam ederken asıl üyelik şartlarına haiz olunması koşuluyla yazılı başvuru üzerine yönetim kurulu kararı ile asıl üyeliğe geçebilirler.  " olarak kabulüne dair önerge” oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

13-  Meslek birliği tüzüğünün 11. maddesinin değiştirilmesine paralel olarak meslek birliği üyelik yönergesinde yer alan yararlanan üyelik şartları kısmının değiştirilmesine dair önerge başkanlık divanına sunuldu.

Önerge okundu. “Üyelik Yönergesinin yararlanan üyelik şartları kısmının son paragrafının metinden kaldırılarak yönergedeki yararlanan üyelik şartlarının " Eseri meydana getirmeyen ancak, miras ya da devren iktisap yoluyla veya doğrudan eserin mali haklarını kullanma yetkisine sahip olan kişiler 5 yıl süre ile sadece 1 defaya mahsus yararlanan üye olabilirler .

Süre bitiminde veyahut yararlanan üyelik devam ederken asıl üyelik şartlarına haiz olunması koşuluyla yazılı başvurusu üzerine yönetim kurulu kararı ile asıl üyeliğe geçebilirler."  olarak kabulüne dair önerge oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

14-  Mehmet Kaan Koçali tarafından divan başkanlığına sunulan yazılı önergenin gündeme alınmasına karar verildi. Önerge okundu.

Film Yapımcıları Meslek Birliği Tüzüğü’nün 20/k maddesine uygun olarak ve 27/ö maddesindeki görev ve yetkilerini kullanmak üzere Yönetim Kuruluna, ‘’Birliğin amacına ve faaliyet alanına ilişkin şirket kurulmasına ve/veya kurulmuş şirketlere ortak olunmasına’’ yönelik çalışma ve hazırlıkları yapması; bu konuda meslek birliğinin ve üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına öncelik verilmesi, gerekli kararları alması; Bu çalışmaların neticesinin ve kararların ilk Genel Kurulda onaya sunulması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi” önergesi oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

15- Gündemin 12. Maddesinde yer alan “Aynı amaçlı uluslararası kuruluşlara katılma veya iş birliği yapma, hibe projelerine katılma, uluslararası faaliyette bulunma hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması” maddesinin 15. Madde olarak okunmasına geçildi. Oylamaya sunuldu ve oy birliği kabul edildi.

16- Taşınmaz ve nakil vasıtası alınması ve satılması, bunlar üzerinde ayni haklar tesis edilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi maddesi okundu. Oylamaya geçildi ve oy birliği ile kabul edildi.

17- Oy sayımı yapıldı ve tasnif edildi. Tutanak divan başkanlığına sunuldu. Yapılan gizli oylamaya karşılık toplamda geçerli 45 oy, 0 geçersiz oy  ile tek listenin seçildiği genel kurul üyelerine okundu. Tutanağa işlendi.  Dilek ve temennilerini sunmak üzere yeni yönetim kurulu adına Metin TUNÇTÜRK konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edildi.

18- Metin TUNÇTÜRK öncelikle genel kurula katılan üyelere ve önceki yönetimde görev alan tüm kurullara çalışmaları ve emekleri için teşekkür ederek, yeni seçilen kurullara yeni dönem görevlerinde başarılar dileyerek sözlerine başladı. Akabinde meslek birliklerine ilgili bakanlıkça verilen yönetsel gider desteklerinin 2023 yılından itibaren verilmeyeceğini söyledi. Meslek birliğinin gelir kaynaklarından olan aidat gelirlerinin düzenli ödenmesi ile ilgili temennisini dile getirerek, meslek birliğince gelir elde edilmesine yönelik projelerin hazırlandığını, üyelerden gelecek proje önerilerini de beklediklerini belirterek sözlerine son verdi.

19- Kapanış öncesi Genel Kurul Divan Başkanlığına sözlü olarak bir önerge sunuldu. Önerge de 16. Maddede görüşülen maddeye ek olarak bağış gelirlerinin de maddeye eklenmesi önerildi. Önergenin oylanmasına geçildi. Oy birliği ile kabul edildi.

20- 10. Olağan Genel Kurul divan başkanı Ahmet Saydam YALÇIN genel kurul üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür etti.  Aidat ödemelerinin düzenli şekilde yapılması, 11. Maddede kabul edilen önergede yer alan bugüne kadar tahakkuk eden aidatların 30 Nisan’a kadar ödenmesi koşuluyla %50 oranında indirim yapılacağı kabul edilen karara uyarak aidatlarını ödemelerini rica etti ve  genel kurulu kapattı.